fbpx

Zastupování před soudem

zastupování před soudem

O co se jedná

Zastupování klientů před soudem a jinými orgány patří mezi jednu z hlavních agend naší advokátní kanceláře. Ačkoliv se primárně snažíme spory klientů vyřešit mimosoudní cestou, existuje stále mnoho situací, kdy se soudnímu řízení nelze vyhnout. Poskytujeme komplexní právní zastoupení, kdy s klienty nejdříve zanalyzujeme právní problém, následně navrhneme možné řešení a případ posoudíme z hlediska procesních šancí ve sporu.

CO NABÍZÍME

Sepisujeme předžalobní upomínky, žaloby a vyjádření k nim, procesní návrhy, řádné a mimořádné opravné prostředky a jiná podání. Sepisujeme také návrhy na nařízení exekuce a klienty zastupujeme v řízení exekučním, rozhodčím, insolvenčním a u excindačních a incidenčních žalob. Vyskytujeme se v pozicích jak žalovaných, tak žalobců a převezmeme i zastoupení v řízení již probíhajícím. Klienty zastupujeme před soudem civilním, trestním, obchodním a správním stejně tak před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem, Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva. Zastupování poskytujeme i ve správních řízeních před orgány veřejné moci. Sledujeme vývoj soudní judikatury a aktuální právní dění.

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

Zastupování klientů před soudem a jinými orgány patří mezi jednu z hlavních agend naší advokátní kanceláře. Ačkoliv se primárně snažíme spory klientů vyřešit mimosoudní cestou, existuje stále mnoho situací, kdy se soudnímu řízení nelze vyhnout. Poskytujeme komplexní právní zastoupení, kdy s klienty nejdříve zanalyzujeme právní problém, následně navrhneme možné řešení a případ posoudíme z hlediska procesních šancí ve sporu.

ODVOLÁNÍ U SOUDU

Odvolání patří mezi řádné opravné prostředky proti téměř všem rozsudkům a některým usnesením, vydaným soudem prvního stupně v občanském řízení.

KDY LZE ODVOLÁNÍ VYUŽÍT

Proti některým usnesením zákon výslovně odvolání nepřipouští. Odvolání není možné například proti usnesení, kterým se schvaluje smír. Odvolat se nejde také u bagatelních věcí do 10.000,- Kč. Každé soudní rozhodnutí by mělo obsahovat poučení o možnosti podat odvolání, lhůty k jeho podání, odvolací orgán ke kterému jej podat, označení rozhodnutí, proti kterému směřuje, označení soudu, označení odvolatele, podpis, datum, rozsah, v jakém je rozhodnutí napadáno, co považuje dovolatel za nesprávné a co chce získat. Odvolání lze podat u soudu, který rozhodnutí, které napadáme vydal, nikoliv soudu odvolacímu. Odvolání je nutné podat ve lhůtě, kterou stanový zákon, jinak bude soudem zamítnuto. Soud může zmeškanou lhůtu prominout, pokud se tak stalo z omluvitelných důvodů a odvolání je podáno zároveň s návrhem na prominutí zmeškané lhůty do 15 dnů od doby, co překážka odpadla. Následkem podaného odvolání je odklad právní moci a vykonatelnosti u napadeného rozhodnutí. Existují však rozsudky, které jsou předběžně vykonatelné ze zákona a podané odvolání nemá na jejich vykonatelnost žádný vliv např. výživné. Podané odvolání lze vzít zpět do doby, než o něm soud rozhodne. Odvolání musí být vždy opřeno o jeden ze zákonných odvolacích důvodů. Odvolací důvody a návrhy může odvolatel měnit i poté, co uplyne lhůta k odvolání, nikoliv však rozsah odvolání, ten lze měnit jen po dobu trvání lhůty k odvolání. Důkazy a skutečnosti, které jsou nové může dovolatel uplatnit jen za podmínek určených zákonem. Trestní věci se řídí trestním řádem a lhůta pro to, podat zde odvolání proti trestnímu rozsudku či odpor proti trestnímu příkazu činí 8 dnů od doby, co byl napadený rozsudek přijat. Podat odvolání a odpor může obviněný, osoby jemu blízké, státní zástupce a osoba poškozená ve věci náhrady škody. Potřebujete-li sepsat odvolání, dovolání či jiný opravný prostředek, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

*