fbpx

Exekuce

CO JE EXEKUCE?

Exekuce nebo také vykonávací řízení je nuceným výkonem exekučního titulu pro případ, že nedojde k jeho dobrovolnému plnění. Exekuční titulem je titul, který byl vydán v řízení nalézacím. Rozumí se jím zpravidla vykonatelný rozsudek a usnesení, vykonatelný rozhodčí nález, vykonatelný platební rozkaz, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelný směnečný platební rozkaz, ostatní vykonatelná rozhodnutí a smíry, které schválil soud a které ukládají jednomu z účastníku povinnost. Účelem exekuce je vymoci určitou peněžitou částku od povinného čili dlužníka oprávněnému tedy věřiteli. Nejdříve se podá návrh na výkon rozhodnutí ke zvolenému exekutorovi a ten posléze požádá exekuční soud o pověření vedením exekuce.

Exekuci provádí exekutor pověřený soudem, který vydá také exekuční příkaz. V exekučním příkazu je přesně vymezena povinnost, která nebyla splněna a pro kterou se exekuce vede, dále je v něm uveden povinný a způsob kterým se exekuce provede. Před provedením exekuce je k povinnému učiněn poslední dotaz, zda dobrovolně nesplní sám čímž by se náklady na exekuci výrazně snížily. Pokud povinný nesplní dobrovolně, přistoupí exekutor k jednomu z typů výkonu rozhodnutí, kterým mohou být např. srážky ze mzdy nebo jiných příjmů, přikázání pohledávky, prodej movitých věcí a nemovitostí, prodej podniku, zřízení soudcovského zástavního práva k věcem nemovitým. U nepeněžitého plnění se výkon rozhodnutí provádí zejména vyklizením bytu, odebráním věci, rozdělením věci společné, provedením prací a výkonů. Zvolený způsob by měl být přiměřený a co nejméně zasahovat do práv povinného.

CO NABÍZÍME?

Nabízíme sepsání a podání exekučního návrhu, zastupování věřitelů i dlužníků v exekučním řízení a  ve sporech, které souvisí s exekučním řízením, v dražbách, nabízíme právní pomoc také při neoprávněné exekuci a uplatnění nároku na náhradu škody, která vznikala v souvislosti s touto exekucí, sepíšeme Vám i odvolání proti exekuci, stížnost na exekutora, námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, návrh na odklad exekuce, návrh na zastavení neoprávněné exekuce, námitky proti příkazu k úhradě exekučních nákladů, vylučovací žalobu, zastoupíme manžela dlužníka, nebo jiné osoby, které mají s dlužníkem stejné trvalé bydliště a jejichž majetek byl do exekuce neoprávněně zahrnut a jiné. Týká se Vás některá ze situací výše vyjmenovaných? Zavolejte nám a my Vám poskytneme komplexní právní služby a poradím, jaké kroky v dané situaci podniknout.

NÁVRH NA ZASTAVENÍ EXEKUCE

Návrh na zastavení exekuce je prostředkem, který se k ukončení exekuce používá nejčastěji. Návrh lze podat pokud je zde důvod, pro který exekuce nemá probíhat např z důvodu, že dluh byl po vydání rozhodnutí již uhrazen, nebo došlo k promlčení pohledávky, nebo se vede vůči osobě, která povinná však není a jiné. K podání návrhu běží 15 denní lhůta od zjištění tohoto důvodu, ale přihlíží se i k návrhu podanému později. Podání se činní u pověřeného exekutora a pokud návrhu nevyhoví je nezbytné řešit věc soudní cestou. Naše advokátní kancelář nabízí sepis návrhu na zastavení exekuce a zastoupení před soudem.

ODDLUŽENÍ A EXEKUCE

Oddlužení je způsobem, kterým lze řešit úpadek a který je určený zejména fyzickým osobám nepodnikatelům, kteří mají své dluhy hlavně z půjček od nebankovních institucí, občanů a kreditních karet či spotřebitelských úvěrů. Novela insolvenčního zákona umožnila řešení úpadku formou oddlužení také fyzickým osobám podnikatelům, kteří mají své dluhy z podnikatelské činnosti. Pokud má fyzická osoba, které bylo povoleno oddlužení exekuce, tak ty které probíhají se zastavují a nové nařízeny být nesmí.

ŘEŠENÍ EXEKUCÍ

Řešit exekuce je potřeba co nejdříve. Exekuce může být řešena například přímým řízeným prodejem nemovitosti, okamžitým odkupem nemovitosti nebo refinancováním závazků úvěrem z nebankovního sektoru, kdy tento úvěr bude jištěn standardním způsobem, který je používán když se poskytuje tento typ úvěru.
Nejdůležitější pro nás bude nalézt pro Vás nejvýhodnější způsob a proto se nebojte nás kontaktovat co nejdříve, abychom zvýšili šance na brzké vyřešení vašeho problému.

VYVÁZÁNÍ Z EXEKUCE

Vyvázání z exekuce lze za předpokladu že jde o exekuci neoprávněnou která se dotýká osob, které za ní nemohou. Pak je potřeba požádat o její zrušení. Odvolání proti neoprávněné exekuci je třeba podat v určité lhůtě k příslušnému soudu, který oprávněnost posoudí. Jedná-li se o neoprávněný titul je možné zastavení exekuce, v případě opačném ji může zamítnout.
Zabavení jiného majetku, který sice nepatří povinnému, ale nachází se ve stejné domácnosti je také častým případem. Vyvázání z exekuce se zde řeší vylučovací žalobou, kde je nutné doložit, které věci komu patří a ty mohou být posléze vráceny.
V případě oprávněné exekuce je vyvázání možné jen dočasně za předpokladu prokázání špatného zdravotního stavu povinného. Toto vyvázání má ale pouze odkladný účinek. Z exekuce se tak povinný vyváže až úplným uhrazením dluhu.

Kontaktujte nás

*