fbpx

Rozvázání pracovního poměru kvůli COVID

Pracovní poměr může být rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Zatímco zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu, zaměstnavatel smí uvést pouze důvod, který mu dovoluje zákon. Jak se ale bránit při porušení zákoníku práce?

Důvody k ukončení pracovního poměru

Takovými důvody jsou, že se ruší zaměstnavatel nebo jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, stane-li se zaměstnanec nadbytečným, nesmí-li zaměstnanec dle lékařského posudku konat dosavadní práci pro pracovní úraz či nemoc z povolání, pozbyl-li zaměstnanec dlouhodobě zdravotní způsobilost, nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady pro výkon sjednané práce, i když jej zaměstnavatel v době posledních 12 měsíců písemně vyzval k odstranění nedostatků, jsou-li u zaměstnance dány důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo pokud zaměstnanec závažně porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a konečně, poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem povinnost dodržovat stanovený režim dočasné pracovní neschopnosti v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti. 

Ukončení kvůli koronaviru

Pokud bude zaměstnavatel rozvazovat pracovní poměr kvůli pandemii koronaviru, bude se především jednat o výpověď z organizačních důvodů, tedy zaměstnanec se pro něj stane nadbytečným nebo se zaměstnavatel ruší či přemísťuje. Odstupné v tomto případě závisí na tom, jak dlouho pro zaměstnavatele zaměstnanec pracuje. Pokud pracovní poměr trval méně než rok, má zaměstnanec nárok na jednonásobek průměrného měsíčního výdělku, pokud trval od jednoho roku do dvou let, má nárok na dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku, a pokud pracovní poměr trval dva roky a více, zaměstnanec má nárok na trojnásobek průměrného měsíčního výdělku. 

Výpověď v ochranné době

Zaměstnanci se nesmí dát výpověď v ochranné době. Takovou ochranou dobou se míní, když je zaměstnanec uznán dočasně pracovně neschopným, v případě karantény, při výkonu vojenského cvičení či služby, v době, kdy je zaměstnanec vyloučen z práce pro výkon veřejné funkce, v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo čerpá mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou. Dále když zaměstnanec pracující v noci je uznán dočasně nezpůsobilým k noční práci a když zaměstnanec poskytuje dlouhodobou péči, ošetřuje dítě mladší 10 let nebo jiného člena domácnosti. 

Jak podat výpověď?

Výpověď musí být písemná a doručena zaměstnanci do vlastních rukou. Zákoník práce primárně požaduje, aby bylo doručováno zaměstnanci na pracovišti, ovšem v současné době je možné, že zaměstnavatelé budou více preferovat doručování poštou. Za doručenou se považuje i výpověď, jejíž přijetí zaměstnanec odmítne. Písemnost se považuje za doručenou posledním dne patnáctidenní lhůty, která je zaměstnanci poskytnuta k vyzvednutí na poště. 

Porušení zákona

Pokud by zaměstnavatelé porušovali pravidla stanovená zákoníkem práce, existuje pro ně hrozba Státního úřadu inspekce práce. Pro porušení zákona zaměstnavatelům hrozí statisícové až milionové pokuty. 

Advokátní kancelář CIKR

Byl s vámi neoprávněné rozvázán pracovní poměr? Bylo narušeno pracovní právo? Nebojte se bránit.
Náš klient se vrátil zpět do práce po tom, co soud potvrdil, že byl jeho pracovní poměr neoprávněně rozvázán. Nadto bude klientovi vyplacen veškerý ušlý výdělek za dobu jeho propuštění. Tato částka byla soudem stanovena na více než 1 milion Kč. Pokud se vás týká obdobná situace, rádi vás budeme zastupovat. Pro více informací nás kontaktujte.

 

Leave a Reply