fbpx

Právo na stejnou životní úroveň

Obecně je rozšířeno povědomí o výživném jednoho z partnerů. Nelze ovšem zapomínat ani na další možnost dorovnání životní úrovně manželů formou příspěvku na potřeby života rodiny. Na co máte právo vymahatelné u soudu, vám dá odpověď tento článek.

Péče o rodinu

Manželé jsou si v manželství rovni a tento vztah je založený na vzájemné solidaritě a pomoci. Oba manželé musí přispívat na potřeby života rodiny tak, aby životní úroveň všech členů rodiny byla srovnatelná. Toto pravidlo platí, přinejmenším dokud spolu manželé žijí v rodinné domácnosti. Takto přispívat jsou povinni podle svých majetkových poměrů, schopností a možností. Důležité je, že poskytování majetkových plnění má stejný význam jako osobní péče o rodinu. Pokud tedy jeden manžel chodí do práce a druhý manžel se pouze stará o děti a domácnost, stále mohou oba solidárně přispívat rodině, aniž by jeden z manželů mohl tomu druhému něco vyčítat.

Příspěvky rodině

Z platu prvního manžela hradí manželé potřeby života rodiny (např. náklady na bydlení rodiny, na nákup potravin a jiného zboží, na provoz společného auta, na zdravotní péči). Druhý manžel zase uspokojuje potřeby rodiny v osobní rovině péčí o rodinu (např. vedením domácnosti, péčí o čistotu domácnosti, přípravou jídel, starostí o děti). Tyto příspěvky rodině jsou si tedy rovny. Ve většině rodin budou oba manželé přispívat jak penězi, tak osobní péčí. Poměr těchto příspěvků manželů může být významně vychýlen, např. když jeden z manželů odmítá finančně i osobně přispívat na potřeby života rodiny. V takovém případě má druhý manžel právo podat žalobu, kterou se bude u soudu domáhat povinnosti, aby první manžel hradil příspěvek na náklady rodiny a to i zpětně. 

Výživné manželů

Dalším nástrojem práva chránícím rovnost manželů je výživné manželů. Vyživovací povinnost mezi manžely trvá od uzavření sňatku až do jeho rozvodu a má přednost před vyživovací povinností dětí i rodičů. Vyživovací povinnosti manželů tedy nastoupí například v situaci, kdy dítě živí na základě své vyživovací povinnosti rodiče a toto dítě uzavře manželství. Rodiče již nejsou nadále povinni dítě živit. Manželé mají právo na stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Pokud jeden z manželů není schopen zajišťovat své potřeby či jsou tyto potřeby zajišťovány u manželů v rozdílné míře, má druhý manžel právo požadovat výživné. Tohoto osobního práva se manžel může domáhat i žalobou u soudu.

Vyplacení vyžívného

Oproti výše uvedenému případu příspěvku na potřeby života rodiny není pro samotný nárok žalovat rozhodující, zda spolu manželé žijí v rodinné domácnosti či nikoli a výživné manžela není možno přiznat zpětně, ale až od podání žaloby. Výživné se obvykle platí v pravidelných měsíčních dávkách splatných dopředu. Ovšem oprávněný a povinný se mohou dohodnout i na jednorázovém splacení.

Zatajení příjmů

Je otázkou co dělat, když komunikace s manželem vázne a nejste si jisti, zda vás manžel chce ošidit o svou životní úroveň či nikoli. Manžel tedy odmítá sdělit údaje, které druhý manžel potřebuje k posouzení toho, zda je jeho životní úroveň nižší. Typicky tedy zatajuje své příjmy, majetek aktuální i stávající pracovní, studijní a podobné činnosti či dluhy. Pro fungování manželství je nutné, aby na sebe manželé brali ohled. Pokud tohoto ohledu nejsou schopni a informace mezi nimi neproběhne, dává jim zákon výslovné právo, aby jim druhý manžel tyto údaje sdělil. Pokud tak neučiní, je možno podat žalobu na povinnost údaje sdělit.

Ve všech případech doporučujeme obrátit se s posouzením vaší situace a návrhem případného řešení soudního či mimosoudního řešení na advokáta, který je schopen zohlednit i jemné nuance rodinného práva, které pro stručnost nebylo možno v tomto článku zmínit. Proto neváhejte a kontaktujte nás.

 

Leave a Reply