fbpx

Stavební právo

VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Vyřízení stavebního povolení obnáší obíhání úřadů, organizací a sousedů a shánění různých souhlasů a zejména kladných stanovisek. Tento proces může pro spoustu lidí znamenat velkou ztrátu času. Pokud chcete tento čas ušetřit, kontaktujte nás a my pro Vás stavební povolení vyřídíme. S dotčenými úřady projednáme stavební záměr, zjistíme jaké jsou možnosti výstavby v daném pozemku, zajistíme podklady pro projektanta, zajistíme také nutnou dokumentaci dle pokynů stavebního či jiného úřadu, zjistíme jaký souhlas, stanovisko či vyjádření je vyžadované stavebním nebo jiným úřadem pro příslušný druh řízení. Dále pro Vás vyplníme a podáme žádosti pro dané řízení, zajistíme originál výpisu z katastru nemovitostí, seznamy vlastníků sousedních parcel se stavbami, které na nich jsou a pozemkové mapy. Budeme také jednat se správci dotčených inženýrských sítí o napájení domu a pozemku a jiné.

ADVOKÁTI NA STAVEBNÍ PRÁVO

Jako advokáti poskytujeme v oblasti práva stavebního komplexní právní poradenství zaměřující se na development, rekonstrukci staveb, výstavbu a stavební investice, zajišťujeme převody a správu nemovitostí, zabýváme se úpravou právních vztahů ke stavebním pozemkům. Budeme Vás zastupovat ve všech fázích řízení územního, stavebního a kolaudačního, zejména při získání stavebního povolení a ohlášení stavby. Klienty zastupujeme a poradenství nabízíme i ve věcech výstavby, zejména v souvislosti s posouzením vlivu na životní prostředí – EIA či při posuzování ekologických zátěží a zabýváme se také problematikou vyvlastnění dle stavebního zákona.

CHYSTÁTE SE NA VÝSTAVBU NEMOVITOSTI?

Chystáte se realizovat výstavbu, nebo rekonstrukci nemovitosti a chcete předejít zbytečným rizikům? V tom případě je pro Vás nutná kvalitně zpracovaná smlouva o dílo, kterou uzavírá stavebník – investor na straně jedné se zhotovitelem na straně druhé. Většině sporů, které by mohly v budoucnu při realizaci stavby či rekonstrukce vzniknout, lze předejít již ve fázi, kdy se jedná se zhotovitelem o návrhu smlouvy o dílo. Jste-li stavebník, developer či investor, projednáme s Vámi návrhy smluv a vypracujeme Vám veškerou smluvní dokumentaci. Vyhotovíme pro Vás také smlouvy s projektanty, architekty či stavebním dozorem. Budeme Vás zastupovat ve stavebním řízení či v případném soudním sporu. V případě zjištění jakékoliv vady na stavbě ji budeme reklamovat nebo uplatňovat náhradu škody. Neváhejte nás proto kontaktovat, jelikož investovat do služeb advokáta již ve fázi přípravy výstavby se vyplatí a vyhnete se tak sporným situacím, které by mohly později nastat.

STAVEBNÍ PRÁVO

Stavební právo jako takové patří v praxi k frekventovaným oblastem práva, která zasahují do běžného života občanů. Důležitá je zejména orientace v zákoně stavebním a v dalších právních předpisech, mezi které patří zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon o státní památkové péči a další.

ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Zkrácené stavební řízení je postup, ve kterém stavebník uzavírá smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace stavby s autorizovaným inspektorem. Autorizovaný inspektor není správním orgánem, ale osobou nezávislou, soukromou a kvalifikovanou, která je oprávněna vydávat certifikát, kterým osvědčuje, že byly splněny veškeré zákonné podmínky a stavbu lze provést. Tento certifikát však není rozhodnutím správního orgánu. Stavebník tento certifikát spolu s ostatními nezbytnými dokumenty předloží stavebnímu úřadu a oznámí stavbu. Na stavebním úřadě je posléze po 30 dnů vyvěšena informace se záměrem a všichni účastníci řízení mohou do předložených dokumentů nahlédnout. Neuplatní-li účastníci k tomuto záměru své námitky či výhrady dotčenému orgánu, má stavebník správo stavbu provést 31.den po vyvěšení záměru. Pokud jsou námitky stavebnímu úřadu podány, je věc do 15 dnů předložena k rozhodnutí orgánu odvolacímu. Právo provést stavbu trvá po dobu dvou let a je právem stavebního úřadu tuto lhůtu na základě odůvodněné žádosti prodloužit. Svou právní pomoc nabízíme také v souvislosti se zkráceným stavebním řízením.

Kontaktujte nás

*