fbpx

Právo životního prostředí

CO JE PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?

Právo životního prostředí patří mezi další oblasti, ve kterých poskytujeme právní pomoc našim klientům. Pojem životní prostředí bývá nejčastěji používán ve spojení s prostředím, kde člověk žije a je definován v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Životní prostředí zasahuje jak do práva soukromého, tak do práva veřejného a je úzce provázáno se správním právem procesním. Tuto oblast regulují stále přísnější normy národní, evropské a mezinárodní úrovně a porušení se trestá několika milionovými sankcemi. Vhledem k tomu, že tato oblast podléhá častým změnám právních předpisů, jsme tu pro naše klienty, abychom jim pomohli se v nich účinně orientovat.

CO NABÍZÍME?

Našim klientům radíme v otázkách souvisejících s hodnocením vlivů záměrů staveb na životní prostředí – EIA a s problematikou týkající se integrovaného povolení – IPPC, poskytujeme poradenství, které souvisí s ochranou vod a lesních porostů a prevencí závažných havárií, poradenství související s nakládáním s různými druhy odpadů i těmi nebezpečnými, chemickými látkami, přípravky, obaly, poradenství týkající se problematiky ochrany ovzduší, právní pomoc týkající se odpovědnosti za škody vzniklé na životním prostředí včetně náhrady škod, klientům doporučíme nejlepší možný postup a zastoupíme je ve správním a soudním řízeních souvisejícím s ochranou životního prostředí včetně řízení o uložení pokut, připravujeme právní rozbory, stanoviska a smluvní dokumentaci upravující smluvní vztahy v této oblasti, dbáme na soulad činnosti klientů se závaznými právními předpisy.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí je procesem, nebo spíše studií, pro kterou se užívá označení EIA. Do životní prostředí výrazným způsobem zasahují obrovské stavby, jiné rozsáhlé činnosti a technologie. Principem tohoto řízení je možnost kohokoliv z veřejnosti vznést k danému projektu své poznámky a zajistit tak to, že problém bude objektivně posouzen. Občané tak mohou zabrání možným negativním dopadům a nenapravitelným škodám. Cílem tohoto procesu je určit vliv konkrétní stavby na životní prostředí a obyvatele a vyhodnotit, zda je vhodné ji realizovat. Studii EIA musí odevzdat k žádosti o realizaci všechny velké stavby a podniky se značným dopadem na přírodu, tedy továrny, spalovny a jiné. Tento proces je v České republice upraven zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Posuzován je vliv na lidi, na zvířata, rostliny, půdu, vodu, horniny, přírodní zdroje, kulturní památky, ekosystémy, ovzduší, krajinu, hmotný majetek. Hodnotí se také vlivy realizace záměru a jeho neprovedení. Existuje-li více variant záměru, je nutné provést posouzení všech těchto variant. Proces EIA je uskutečněn vždy jako první, tedy dříve, než jsou povoleny záměry a je započato s vlastní realizací. Úřad, který vydává povolení (např. stavební) nesmí rozhodnout, aniž by měl závěr procesu EIA. Procesu EIA se účastní ten, kdo chce záměr provést, tedy investor, zpracovatel studie EIA, ten kdo zpracovává posudek dokumentace EIA a kdokoliv, kdo projeví zájem. Proces je veden podle charakteru krajským úřadem nebo Ministerstvem životního prostředí. Ve výsledku vznikne odborný podklad nezbytný k dalšímu řízení, nejčastěji územnímu a stavebnímu.

Kontaktujte nás

*