fbpx

Právo duševního vlastnictví

CO JE PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ?

Právo duševního vlastnictví je jednou z oblastí, ve které poskytujeme komplexní právní služby. Zaměřujeme se zejména na registraci ochranných známek, zabýváme se otázkami autorského práva, reklamy, know-how, patentů, průmyslových a užitných vzorů. Připravíme pro Vás licenční smlouvy, budeme Vás zastupovat v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, v řízení týkající se živnostenského oprávnění a dalšími úřady příslušnými v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví, dále pak v řízení před soudem v oblasti práva soukromého i veřejného a v jednáních mimosoudních. Mezi naší specializaci patří také právo nekalé soutěže, kde požadujeme ukončení takového jednání včetně náhrad majetkové a nemajetkové újmy.

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Ochrana duševního vlastnictví zahrnuje zejména ochranu před tím, aby třetí osoba předmět duševního vlastnictví zneužila nebo zcizila. Je tak posílena úloha vlastníka, který může výsledek tvůrčí činnosti zpeněžit třeba prodejem licence. Vlastnictví je právem absolutním a je tedy právem vlastníka zamezit ostatním osobám s jeho nakládáním. Klienty zastupujeme jak při jednání s druhou stranou tak v soudních sporech.

LICENČNÍ SMLOUVA A AUTORSKÝ ZÁKON

Licenční smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout nabyvateli licenci. Poskytuje ji za úplatu a v přesně vymezeném rozsahu, pokud se spolu nedohodli jinak. Licence může být výhradní, kdy licenci získává pouze jeden nabyvatel a sám poskytovatel se po sjednanou dobu musí zdržet výkonu práva, nebo bezvýhradná, kdy poskytovatel může poskytnout licenci někomu dalšímu, nebo vykonávat práva z licence sám. Právní úprava licenční smlouvy, dříve upravené jak v autorském zákoně, tak v obchodním zákoníku, byla s účinností nového občanského zákoníku 1.ledna 2014 do tohoto zákoníku sjednocena. Nedošlo však už ke zrušení právní úpravy v autorském zákoně, což může vést ke konkurenci obecné úpravy v novém občanském zákoníku a zvláštní úpravy v autorském zákoně. V rámci poskytovaných služeb Vám licenční smlouvu navrhneme a sepíše přesně podle Vašich potřeb. Doporučíme Vám také, které problematické náležitosti je dobré mít ve smlouvě sjednány, aby se předešlo případným soudním sporům.

REGISTRACE OCHRANNÉ ZNÁMKY

Registrace ochranné známky je forma právní ochrany, při kterém může osoba fyzická i právnická podat přihlášku ochranné známky k jejímu zápisu do rejstříku. Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá zákonné náležitosti přihlášky a zároveň, zda se předmět přihlášky neshoduje např. s ochrannou známkou již zapsanou, nebo označení předmětu není nepravdivé atd. Poté co je známka zapsána do rejstříku, získává její vlastník výlučné právo ji užívat po dobu deseti let, kterou může opět o deset let prodloužit poté, co zaplatí poplatek a požádá o obnovu zápisu. V rámci služeb týkajících se registrace ochranné známky Vám v co nejkratším termínu vypracujeme přihlášku ochranné známky, poskytneme Vám právní poradenství a budeme Vás zastupovat před Úřadem průmyslového vlastnictví, Českou obchodní inspekcí, soudy, celními orgány a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

REGISTRACE PATENTU

Registrace patentu je forma právní ochrany, vztahující se na nové průmyslově využitelné vynálezy. Udělit patent jde nejen na nové vynálezy, ale také na léčiva, chemicky vyrobené látky atd. Co však patentovat nelze jsou nová plemena zvířat, druhy rostlin, nové léčebné postupy, počítačové programy a jiné. Patent se v České republice uděluje na dobu dvaceti let od doby, kdy byla přihláška podána a jeho ochrana má jen teritoriální účinky. V rámci poskytovaných služeb Vám pomůžeme ochránit Váš vynález nejen v České republice, ale také v dalších zemích světa. Připravíme Vám smlouvy, podáme za Vás přihlášku, poskytneme Vám poradenství týkající se ochrany patentu, budeme Vás zastupovat před státními orgány a ve sporech týkajících se padělků.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Ochrana autorských práv je upravena autorským zákonem, chránícím právo autora k jeho dílu a poskytujícím ochranu právům souvisejícím s právem autorským. Dílem se rozumí dílo literární, vědecké a jiné dílo umělecké, vyjádřené ve vnímatelné podobě (tedy např. obraz, fotografie,dílo hudební a jiné). Ochrana autorského práva nastává v okamžiku vytvoření díla bez toho, aby dílo muselo být registrováno, což v praxi působí problém s určením autora díla. V rámci ochrany autorských práv pro Vás zajistíme úschovu těchto děl, aby bylo nesporné kdo je autorem. Zajistíme pro Vás také registraci díla pro případ zneužití formou plagiátu. Dále klientům poskytujeme zastupování ve sporech o autorská práva, nebo při zásahu do autorských práv s využitím předběžného opatření. Nabízíme sepis smluv licenčních, smluv o dílo a smluv o užití díla dle autorského zákona, dále smluv nakladatelských a vydavatelských. Zastupujeme klienty při jednání o smluvních podmínkách.

Kontaktujte nás

*