fbpx

PRÁVO HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE, NEKALÁ SOUTĚŽ

CO JE NEKALÁ SOUTĚŽ?

Právo hospodářské soutěže je další z oblastí, ve které poskytuje naše advokátní kancelář všestranné právní poradenství a profesionální služby jak soutěžitelům, tak ostatním účastníkům trhu. Hospodářská soutěž je souběžná snaha subjektů na trhu určitého druhu zboží či služeb, která má za cíl dosáhnout určitých výhod před ostatními soutěžiteli v oblasti hospodářských užitků či výsledků, a která vzájemně ovlivňuje jejich hospodářskou činnost. Stejně jako vše ostatní, má i hospodářská soutěž své meze, které je nutné dodržovat a kterou regulují právní předpisy.
Za nekalé soutěžní jednání se označuje jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a lze jím přivodit újmu ostatním soutěžitelům nebo spotřebitelům. Jde o jednání nežádoucí, objevující se často v rámci tržních konkurenčních praktik. Soutěžitel zde sleduje pouze své zájmy a v rámci jejich dosahování poškozuje ostatní soutěžitele. Příkladem nekalé soutěže je hlavně parazitování na pověsti, klamavá reklama, klamavé označení zboží, vyvolání nebezpečné záměny, podplácení, zlehčování a srovnávací reklama, porušování obchodního tajemství. Nekalá soutěž je ze zákona zakázaná.

CO NABÍZÍME?

Klienty zastupujeme v řízeních s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, které se týkají udělení povolení ke slučování společností, smluv, které by mohly narušovat hospodářskou soutěž, soudních přezkumů ve vztahu k rozhodnutím, které vydal Úřad a jiné. Nabízíme také poradenskou činnost, která se týká všech aspektů soutěžního práva, stejně tak i poradenství související s kartelovými dohodami, které by mohli narušit hospodářskou soutěž. Klienty zastupujeme i ve sporech v oblasti nekalosoutěžního jednání na straně žalobce i žalovaného.

OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Ochrana hospodářské soutěže je založena na principu, že je právem každého, aby svobodně rozvíjel svoji soutěžní činnost za účelem toho, aby dosáhl hospodářského prospěchu. Je přitom povinen dodržovat soutěžní právo a nezneužít účasti v soutěži. Funkci ochrany hospodářské soutěže zastává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který má své sídlo v Brně. V Evropské unii existují přísná pravidla zakazující určité praktiky a postupy, platné pro každého pod hrozbou vysoké pokuty. Jsou zakázány jakékoliv protizákonné dohody, označované jako kartelové, jimiž by byla hospodářská soutěž omezována. Příkladem těchto dohod může být stanovení cen, rozdělení trhu a jiné. Nelze také zneužít dominantní postavení na trhu např. upřednostňováním určitých zákazníků před jinými tím, že jím budou účtovány nepřiměřeně nízké ceny, nebo tím, že budou obchodní partneři nuceni přijímat určité obchodní podmínky.

KLAMAVÁ REKLAMA

Klamavá reklama je označením pro nekalosoutěžní jednání, kterým se šíří nepravdivé údaje o podniku vlastním nebo cizím, nějaké službě či produktu a jejímž účelem je snaha vyvolat mylné představy a získat tak hospodářský prospěch. Klamavou reklamou není např. přehánění, které je běžný spotřebitel schopen sám lehce odhalit.
Své právní služby poskytujeme i v rámci ochrany před klamavou reklamou. Budeme Vás zastupovat např. v soudním řízení, kterým se budete domáhat toho, aby konkurence dále nepokračovala v protiprávní klamavé reklamě a zároveň Vám uhradila škodu, kterou Vám tím způsobila.

SOUTĚŽNÍ PRÁVO

Soutěžní právo se zabývá takovým jednáním v jehož důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže, proto je cílem narušení soutěže zabránit. K těmto jednáním patří dohody podniků, jednání podniků s s dominantním postavením a jeho zneužití. V případě fungování efektivní soutěže jsou navzájem konkurující podniky namotivovány nabízet jen to nejlepší a snažit se o co nejkvalitnější služby. Spotřebitel si tak může vybírat z vysoké kvality a nízké ceny. Je tedy zakázáno takové jednání, které efektivní soutěž narušuje.

Kontaktujte nás

*