fbpx

Rozvod a vypořádání společného jmění

Samotný rozvod je nepříjemná životní situace. Vypořádání společného jmění manželů může být však ještě více stresové a frustrující než-li samotný rozvod. Ten může být sporný, kdy soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství, nebo nesporný. Provedeme vás celým procesem vypořádání společného jmění a podání jeho návrhu.

Jak probíhá rozvodové řízení?

Rozvodové řízení se zahajuje na základě návrhu, který se podává k příslušnému okresnímu/obvodnímu soudu. Ten se určuje dle posledního společného bydliště manželů. Při podání návrhu je dobré rovnou zaplatit soudní poplatek, a to vylepením kolkových známek v odpovídající hodnotě přímo na návrhu. V případě, že toto neuděláte, budete ze strany soudu vyzváni k úhradě a po zaplacení soudního poplatku se soud bude návrhem zabývat. Pokud bude váš návrh obsahovat chyby, nebo mu budou chybět podstatné náležitosti, budete soudem vyzváni k jejich odstranění. Pokud je neodstraníte, může být návrh odmítnut.

Bezchybný návrh pak bude zaslán druhému partnerovi k vyjádření, a to i když se jedná a sporný a nesporný rozvod. Následně se nařídí soudní jednání, u jehož počátku se soud pokusí o dohodu mezi účastníky, k čemuž může použít různé prostředky. Nejčastějším je návrh mediace nebo rodinné poradny, další varianty závisí na jednotlivých případech.

Jaký je rozdíl mezi sporným a nesporným rozvodem?

nesporného rozvodu je jednání formálnější, protože není třeba dokazovat příčiny rozvratu manželství. Soud většinou jen krátce vyslechne oba manželé, probere listinné důkazy a následně rozhodne o rozvodu manželství. Některé soudy, resp. soudci jsou schopni rozhodnutí vydat na počkání, opatřit jej doložkou právní moci, tudíž již ze soudního jednání můžete odcházet rozvedení. Jinak je nutné vyčkat na doručení písemného vyhotovení soudního rozhodnutí. Pokud se druhý manžel k návrhu na rozvod manželství připojil a soud manželství rozvedl tzv. nesporně, není proti rozsudku o rozvodu manželství odvolání přípustné.

Průběh sporného rozvodu

V případě sporných a ztížených rozvodů je nutné prokázat, že manželství je hluboce a trvale rozvráceno. Konkrétní průběh řízení závisí na tom, zda oba manželé s rozvodem souhlasí, jen se např. nedohodli na majetkovém vypořádání nebo se některý z nich rozvodu brání. K projednání věci pak nemusí stačit jedno jednání, ale může jich být nařízeno více. Proti rozsudku o rozvodu manželství je přípustné odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí, pokud jste se práva na odvolání nevzdali.

Co je předmětem společného jmění manželů?

V zásadě náleží do společného jmění manželů vše, co jeden z manželů, příp. oba manželé za trvání manželství nabyli do svého vlastnictví. Občanský zákoník ale pamatuje i na situace, kdy majetek nenáleží do společného jmění manželů a je vlastnictvím pouze jednoho z manželů. Jedná se o předměty, které slouží k osobní potřebě jednoho z manželů, o vlastnictví, které jeden z manželů nabyl darem, děděním či odkazem. Do společného jmění manželů nenáleží ani to, co nadobude jeden z manželů jako náhradu za nemajetkovou újmu (typicky se jedná o náhradu na ublížení na zdraví či poškození pověsti). Do zákonného režimu společného jmění manželů nenáleží ani to, co nabyl jeden z manželů právním jednáním, které se vztahovalo k jeho výlučnému majetku (např. prodejem věcí, které byly ve výlučném vlastnictví jednoho manželů) či to, co jeden z manželů nabyl jako náhradu za poškození, zničení či ztrátu svého výlučného majetku.

Jaké jsou možnosti vypořádání společného jmění manželů?

Pokud to vztahy umožňují, je nejlepší, když se na rozdělení společného majetku a závazků mezi sebou manželé domluví. Dohoda o vypořádání vyžaduje písemnou formu, pokud byla uzavřena za trvání manželství nebo pokud je předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje písemnou formu zákon (smlouva o převodu vlastnického u nemovitosti). Nevyžaduje-li dohoda o vypořádání písemnou formu a požádá-li o to jeden z manželů, doručí mu druhý manžel potvrzení, jak se vypořádali. Pokud domluva není možná, dá se obrátit na soud.

Návrh a jeho podání

K podání návrhu je oprávněn kterýkoliv z bývalých manželů a řízení je třeba zahájit do tří let od zániku manželství. Návrh se podává k okresnímu soudu, který rozhodl o rozvodu manželství a podléhá soudnímu poplatku. Základní zásada, která se uplatňuje pro vypořádávání společného jmění, je ta, že podíly obou manželů jsou stejné. Mimo to však soud přihlíží zejména k potřebám nezaopatřených dětí, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se z nich kdo zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot.

Vypořádání společného jmění manželů fikcí

Jestliže k vypořádání společných aktiv a pasiv nedošlo dohodou ani rozhodnutím soudu, popř. některý majetek nebo závazky nebyly vypořádány, nastupuje po třech letech od právní moci rozsudku, jimž se manželství rozvedlo, právní fikce. Podle té platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že hmotné movité věci jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá a ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou. Stejně tak ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma.

Pokud potřebujete podat žádost o rozvod či návrh na vypořádání společného jmění manželů, neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář CIKR.

 

Leave a Reply