fbpx

Jak probíhá rozvod u soudu?

Výsledkem rozvodového řízení před soudem je zánik manželství. Rozvod manželství upravuje občanský zákoník především v ustanoveních § 755 – § 758. Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. 

Zahájení rozvodového řízení

Rozvodové řízení je zahájeno návrhem jednoho z manželů, anebo společným návrhem obou manželů, který je třeba podat k soudu. Pro řízení je místně příslušný soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů.

 

Výslech účastníků

Po úhradě soudního poplatku soud nařídí jednání, ve kterém dojde k výslechu účastníků. Dle občanského soudního řádu má soud povinnost manžele přimět k odstranění příčin rozvratu a usilovat o jejich smíření. Rozlišuje se tedy rozvod sporný, se zjišťováním příčin rozvratu manželství, a nesporný, bez zjišťování příčin rozvratu manželství.

 

Příčiny rozvodu

Při rozvodu je nutné prokázat existenci rozvratu a jeho příčin, avšak existují případy, kdy i přesto, že je soužití manželů rozvráceno, soud je nemusí rozvést. Např. v situaci, kdy je rozvod v rozporu se zájmy nezletilého dítěte, nejčastěji jde o fyzické či psychické postižení nebo invaliditu, nebo se zájmy manžela, který se na rozvratu manželství převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena závažná újma. V případě, kdy spolu manželé nežijí déle než 3 roky, soud manželství rozvede, i kdyby to bylo v rozporu se zájmy jednoho z manželů.

 

Úprava poměru k nezletilým dětem

Před samotným řízením o rozvodu manželství musí nejprve proběhnout soudní řízení ohledně úpravy poměrů k nezletilým dětem. Bez pravomocného rozhodnutí soudu ve věci péče o nezletilé děti totiž soud manželství nerozvede.

 

Sporný rozvod

Po nabytí právní moci rozhodnutí soudu ve věci péče o nezletilé děti začíná samotné řízení o sporném rozvodu. Soud nejprve přečte či shrne obsah návrhu na rozvod a zopakuje podstatné skutečnosti. Poté vyzve žalobce, tedy toho, kdo návrh na rozvod podal, zda chce k návrhu něco doplnit nebo se k němu vyjádřit, a stejně tak k vyjádření vyzve i druhou stranu, tedy žalovaného. Dále soud přistoupí k výslechu účastníků. U žalobce si soud ověří údaje a tvrzení uvedená v návrhu na rozvod a od žalovaného zjistí, zda má zájem se k návrhu na rozvod připojit, či nikoli.

Znalecký posudek

Soud také může stanovit znalce, např. z oboru psychologie či psychiatrie, za účelem vyhotovení znaleckého posudku. Mohou být vyžádány i zprávy o majetkových poměrech manželů, dotazy na banky apod. Po vypracování znaleckých posudků nařídí soud další jednání a na základě návrhu účastníků mohou být znalci vyslechnuti. Pokud má soud dostatek důkazů, vyzve účastníky k závěrečné řeči a vynese závěrečné rozhodnutí. 

 

Sporný nebo nesporný rozvod?

Sporný rozvod je sám o sobě velmi komplikovaný a zdlouhavý – může trvat i rok či déle, přičemž v případě neshody je nutné před soudem vyřešit např. i vypořádání společného jmění manželů anebo vyřízení výživného pro jednoho z manželů. 

Kratší a méně náročný je rozvod nesporný. Jestliže jsou splněny všechny zákonné podmínky pro nesporný rozvod a manželé se dohodli na vypořádání majetkových poměrů, bydlení a výživném pro dobu po rozvodu manželství, může být zahájen samotný rozvodový proces, kdy soud nařídí ústní jednání. Zde již soud nezjišťuje příčiny rozvratu manželství a většinou celý proces směřující k vydání rozhodnutí o rozvodu manželství je otázkou jednoho stání.

V případě, že žijete v nefunkčním manželství a rozvod zvažujete, je na místě obrátit se na odborníky v tomto oboru, kteří se budou snažit vám tuto těžkou životní situaci co nejvíce ulehčit poskytnutím úplného rozvodového právního servisu, abyste mohli bez stresu vše zvládnout.

Neváhejte kdykoli kontaktovat naši advokátní kancelář CIKR.

Leave a Reply