fbpx

ZKAŽENÁ DOVOLENÁ

Zkažená dovolená

O co se jedná?

Zkažená dovolená je termín, kterým se laicky označuje okruh nároků z vad zájezdu. Nový občanský zákoník zájezd definuje jako soubor služeb cestovního ruchu a stanoví práva a povinnosti mezi pořadatelem zájezdu a zákazníkem. S novým občanským zákoníkem byl také zaveden institut náhrady nemajetkové újmy za narušení dovolené. Okruh nároků, kterých se zákazník může dovolat je však mnohem více a my Vám je níže přiblížíme.

NÁHRADA ZA ZKAŽENOU DOVOLENOU / REKLAMACE ZÁJEZDU

Náhrada za zkaženou dovolenou náleží zákazníkovi v případě, že nebyly dodrženy vlastnosti zájezdu, které klient důvodně očekával, nebo o kterých byl pořadatelem ujištěn. O vadách hovoříme vždy, když nebyly splněny povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy o zájezdu. Náprava by měla být sjednána v první řadě pořadatelem zájezdu, kterému je k tomu dána zákazníkem přiměřená lhůta. Pokud se tak nestalo, je právem zákazníka požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Pokud si např. zákazník hradí stravování sám, jelikož to, které dostává je nekvalitní, má nárok požadovat, aby mu byly tyto náklady pořadatelem proplaceny. Jedná se o široký okruh případů, do kterých spadá třeba i zajištění náhradního ubytování a jiné. U podstatnějších vad zájezdu, ke kterým dojde po odjezdu má zákazník nárok na přepravu zpět či na jiné místo, na kterém se s pořadatelem dohodli. Toto lze požadovat, pokud není pořadatelem zajištěno opatření k řádnému pokračování zájezdu, nebo toto opatření zákazník z pochopitelného důvodu odmítne. Zajistí-li pořadatel pokračování zájezdu službami méně kvalitními, je zákazník oprávněn požadovat zaplacení rozdílu v ceně těchto služeb.

REKLAMACE ZKAŽENÉ DOVOLENÉ

Reklamace zkažené dovolené je široký pojem, který v sobě zahrnuje více faktorů, které se hodnotí. Při posuzování závažnosti vady se zkoumá, zda se jedná o zpožděný či zrušený let, ztracená zavazadla nebo o vady v ubytování či stravě. Hodnotí se také to, po jak dlouhou dobu vada trvala. Nejčastější náhradou z vad zájezdu je nárok na slevu z ceny. Tento nárok je však podmíněn jeho uplatněním bez zbytečného odkladu nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy zájezd skončil. Později se může stát, že jej soud nemusí přiznat, pokud pořadatel zájezdu vznese námitky. V jaké výši bude sleva poskytnuta záleží na konkrétním případu. Jako vodítko pro stanovení výše slevy se používá tzv. Frankfurtská tabulka, která však není pro české soudy závazná. Zákazník si s její pomocí může přibližně spočítat výši svého nároku a mnoho soudců ji pro stanovení výše také podpůrně využívá. Výše slevy se určuje také pomocí ITQ kodexu, na který pořadatelé při reklamacích zájezdů odkazují ve svých obchodních podmínkách. Jde o pojistný produkt, který si pořadatel pro případy reklamací může sjednat. Kodex stejně jako tabulka stanoví, kolik procent z ceny celého zájezdu lze požadovat. Konečnou výši slevy by však měl stanovit soud, bez ohledu na to, že byla sjednána ITQ kodexem.

UPLATNĚNÍ NÁROKŮ PŘI ZKAŽENÉ DOVOLENÉ

Poslední nárok, který bychom chtěli zmínit je nárok na náhradu újmy za narušení dovolené, jinak také náhrada za ztrátu radosti z dovolené. Tento nárok je stanoven přímo ze zákona a jedná se hlavně o případy, kdy zájezd byl zmařen či podstatným způsobem zkrácen. Je zde potřeba vždy přihlížet k tomu, o jaký zájezd se jedná a jaký význam měl pro toho konkrétního zákazníka. Zda se jednalo o dovolenou novomanželů, či výlet s kamarády pod stan. Náhrada této újmy byla zákonodárcem zavedena proto, že dovolená je část roku, na kterou se člověk velmi těší a šetří si na ní dlouho peníze. Počítá s tím, že si na ní odpočine a načerpá nových sil. Dopřeje si tak vlastně odměnu za pracovní úsilí, které vykonává během celého roku. V případě zklamání, že zájezd nedopadl podle očekávání, by měl mít nárok na náhradu za psychickou újmu, která mu tím vznikla. Tento způsob náhrady za narušení dovolené byl zaveden až s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014, lze se ho ale v souladu s přechodným ustanovením v zákoně domáhat i za období dřívější. Byla-li porušena povinnost pořadatelem nebo cestovní kanceláří před tím, než byl účinný nový občanský zákoník, lze tuto újmu nárokovat, pokud o náhradě škody nebylo ještě rozhodnuto.

UPLATNĚNÍ NÁROKŮ V PŘÍPADĚ, ŽE KVALITA ZÁJEZDU NEODPOVÍDÁ CESTOVNÍ SMLOUVĚ

Za kvalitu služeb vyplývajících z cestovní smlouvy odpovídá zákazníkovi pořadatel zájezdu bez ohledu na to, zda služby poskytoval sám, nebo prostřednictvím jiné osoby. Vedle škody na majetku se tak hradí škoda nehmotná, jestliže k újmě došlo porušením povinností pořadatele, které vyplývají z uzavřené smlouvy. Pořadatel nemůže ručit za skutečnosti, které nemůže ovlivnit jako např. déšť, hluční sousedé, řvoucí děti, pokud se k nim ve smlouvě nezavázal. Je naopak odpovědný za to, že zájezd byl zkrácen z důvodu toho, že se hotel nachází v rušném centru města místo slibované pláže.

Na závěr bychom doporučili být obezřetný a podrobně si smlouvu o zájezdu před tím než vycestujete přečíst. Dovolená je dobou odpočinku, proto si ji nenechte nikým zkazit a nebojte se upozornit na vady zájezdu, jelikož máte nárok na to, co jste si zaplatili. Je důležité se aktivně domáhat svých práv a případné vady zájezdu vytknout do jednoho měsíce od jeho skončení. Přejeme Vám, abyste nemuseli využít služeb naší advokátní kanceláře a dovolená proběhla bez jakýchkoliv komplikací. Pokud by přece jen nějaké byli, obraťte se na nás a my Vám pomůžeme se zorientovat v problematice a domoci se vašich práv.

Kontaktujte nás

*