fbpx

Trestní právo

ZAJISTÍME VÁM NEJLEPŠÍ OBHAJOBU

Trestní právo je oblastí, kde obstát bez služeb zkušeného advokáta je velice obtížné. Nabízíme klientům právní pomoc, komplexní právní poradenství a obhajobu po dobu celého trestního řízení. Budeme Vás zastupovat v řízení přípravném, ale také v líčení hlavním před soudy. Budeme za Vás podávat řádné i mimořádné opravné prostředky a ústavní stížnosti, účastnit se výslechů a podání vysvětlení. Vypracujeme odborná stanoviska, písemná podání např. trestního oznámení, stížnosti proti zahájení trestního stíhání a jiných opravných prostředků. Poskytujeme také právní pomoc a zastupování osob poškozených trestným činem před orgány činnými v trestím řízení, zejména v souvislosti s vymáháním nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy, kterou jim způsobil pachatel svým jednáním. V souvislosti s trestním právem se zaměřujeme také na trestní odpovědnost podnikatelů a statutárních orgánů obchodních společností a jejich obhajobu.

ODPOR PROTI TRESTNÍMU PŘÍKAZU

Odpor proti trestnímu příkazu se řadí do skupiny řádných opravných prostředků, které může podat jen státní zástupce a obviněný. Zákonný zástupce, nebo osoby blízké mohou ku prospěchu obviněného podat odpor také. Odpor lze podat v osmi denní lhůtě poté, co byl trestní příkaz doručen a podává se u soudu, který jej vydal. Podaný odpor nemusí obsahovat odůvodnění. Zákonem nejsou pro odpor stanoveny ani žádné přesné náležitosti. Obviněný se může práva podat odpor vzdát. Byl-li však odpor již podán, nelze vzít zpět a trestní příkaz se tak ruší a soudem je ve věci nařízeno hlavní líčení, kde se celá věc řádně projedná. V hlavním líčení pak vydá samosoudce nejčastěji rozsudek, který je pro obviněného méně, nebo více příznivý než původní trestní příkaz. V rámci poskytovaných služeb vyhotovíme nejen odpor proti trestnímu příkazu, ale sepíšeme i další opravné prostředky, kterými jsou odvolání, dovolání a stížnost.

ŽÁDOST O PROMINUTÍ ZBYTKU TRESTU

Žádost o prominutí zbytku trestu nemá přesně stanovenou formu a nemusí obsahovat konkrétní náležitosti, je však podmíněna splněním několika podmínek. Odsouzený vykonal alespoň polovinu zákonem stanovené délky trestu, v jeho chování je vidět polepšení a lze podle všech okolností očekávat vedení řádného a slušného života v souladu se zákony i v budoucnu. Jako advokátní kancelář jsme připraveni Vám kromě jiného pomoci při sepsání žádosti o prominutí zbytku trestu.

TRESTNÍ OZNÁMENÍ

Trestní oznámení může učinit kterákoliv osoba několika způsoby a to jak ústně do protokolu, písemně, telefonicky, faxem nebo elektroniky. Podává se buď na státním zastupitelství, nebo na služebně Policie ČR. Forma podání zde není důležitá, důležité je, aby podání bylo srozumitelné, úplné a obsahovalo přesná fakta, ze kterých bude jasné, že se trestný čin skutečně stal. Vyšetřování provádí orgány činné v trestním řízení, a jestliže učiní závěr, že k trestné činnosti nedošlo, věc se odloží, nebo předá k projednání jiným příslušným orgánům. Jestliže však posoudí, že je tomu naopak a trestný čin spáchán byl, vyšetřovatel zahájí trestní stíhání a oznámí konkrétní osobě z čeho je obviněna. Obviněnou osobu lze maximálně na 48 hodin zadržet, nebo vzít do vazby. Po skončení vyšetřování je trestní stíhání vyšetřovatelem buď zastaveno, postoupeno jinému orgánu, nebo vyšetřovatel podá návrh na podání obžaloby státnímu zástupci. U soudu se pak projedná, zda je obžalovaný vinný, či nikoliv. Pokud jste se dostali do situace, že je proti Vám zahájeno trestní stíhání, kontaktujte nás. Zajišťujeme obhajobu obviněných v řízení přípravném a v řízení před soudy všech stupňů. Připravujeme a podáváme řádné a mimořádné opravné prostředky a ústavní stížnosti. Každému případu věnujeme individuální péči, takže si můžete být jisti, že pro Váš případ udělíme vše, co bude v našich silách.

Kontaktujte nás

*