fbpx

Správní řízení včetně správního soudnictví

CO JE SPRÁVNÍ PRÁVO?

Správní právo je další z oblastí, kterou se naše advokátní kancelář zabývá. Na jedné straně zde stojí orgán veřejné moci a na druhé občan, který s úřadem jedná. Jednání s úřady bývá složité a dlouhé, plné byrokratických překážek. Budeme se snažit Vám pomoci urychlit jednání s úřady a zajistili vaše práva ve správním řízení. Nesnažte se bojovat s úřady sami a kontaktujte naši advokátní kancelář.

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož výsledkem je vydání závazného rozhodnutí, jímž se zakládají, mění nebo ruší práva či povinnosti osoby jmenovitě určené, nebo kterým se v určité věci prohlašuje, zda taková osoba práva nebo povinnosti má či nemá. Správní řízení je upraveno správním řádem. Správnímu řízení mohou být přítomni jeho účastníci a ovlivňovat jeho průběh. Pokud je účastník řízení definován zvláštními zákony, jako např. stavebním zákonem, má tato úprava přednost. Správní řízení se zahajuje z moci úřední, k čemuž lze vyzvat podnětem či žádostí. Účastníci řízení mohou navrhovat důkazy, podat vyjádření, nahlížet do spisu, účastnit se ústního jednání pokud nějaké probíhá. Řízení může být v průběhu úřadem přerušeno či zastaveno. Úřad je také oprávněn vydat předběžné opatření, kterým se dočasně řeší určité poměry, nežli vydá definitivní rozhodnutí. Předtím, než úřad vydá rozhodnutí, vyzve účastníky aby se vyjádřili k podkladům rozhodnutí. Úřad by měl vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, popřípadě do 30, max. 60 dnů. Úřad může řízení ukončit také usnesením o zastavení řízení.

JAK VÁM POMŮŽEME

Klienty zastupujeme v nejrůznějších řízeních před správními orgány, např. ve stavebním řízení a dalších. Klientům pomáháme s přípravou veškerých podkladů pro správní řízení, ať už se jedná o udělení licence, stavebního povolení či živnostenského oprávnění. Klienty zastupujeme v řízení o řádných opravných prostředcích proti správnímu rozhodnutí, kterými jsou např. odvolání, návrh na obnovu řízení, rozklad a jiné. Zastupování poskytujeme také v případě soudního přezkumu správních rozhodnutích, kterými jsou např. správní žaloba či kasační stížnost proti rozhodnutí správních soudů.

PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ

Přestupkové řízení se vede podle příslušných ustanovení zákona o přestupcích. Účastník přestupkového řízení je osoba, která je podezřelá, že přestupek spáchala a proti které je vedeno obvinění z přestupku. Správní orgán zahájí přestupkové řízení pokud usoudí, že se o přestupek jedná a že jej spáchala příčetná osoba starší 15-ti let. Za přestupek může hrozit napomenutí, pokuta, zákaz činnosti či propadnutí věci.
Klientům nabízíme zastoupení v přestupkovém řízení spolu s řešením přestupků, kterými jsou např. přestupky dopravní, dopravní nehody, nepřiměřená rychlost a mnoho dalších. Nezoufejte a obraťte se na naši advokátní kancelář, budeme se snažit, aby výsledek přestupkového řízení odpovídal vašim představám.

SPRÁVNÍ ŽALOBA

Správní žaloba se podává proti rozhodnutím vydaným orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, nebo fyzickou či právnickou osobou, které bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob ve veřejné správě. K nejčastějším správním žalobám patří žaloba proti rozhodnutí veřejné správy o uložení zákazu řízení při spáchaném dopravním přestupku. Řízení o správních žalobách je upraveno soudním řádem správním a za podání žaloby se hradí soudní poplatek. Rozhodování o správní žalobě přísluší správním soudům. Správní soud rozhodne tak, žalobu buď zamítne, nebo napadené rozhodnutí zruší. Jako opravný prostředek zde slouží kasační stížnost podaná Nejvyššímu správnímu soudu.
Pro podání správní žaloby je nezbytné právní vzdělání, jelikož je potřeba dokázat třeba to, že bylo správním orgánem vydáno nezákonné rozhodnutí, což je bez právního vzdělání téměř nemožné. V rámci služeb naší advokátní kanceláře Vás budeme ve správním soudnictví zastupovat a vyhotovíme a podáme správní žalobu.

Kontaktujte nás

*