fbpx

Sportovní právo

CO JE SPORTOVNÍ PRÁVO?

Sportovní právo není samostatným právním odvětvím. Je oblastí zabývající se řešením různých typů právních úkonů souvisejících se sportem. Je vcelku obtížné jej přesně zařadit, protože zasahuje do práva občanského, pracovního, obchodního, ale také do práva trestního. Je specifickým právním odvětvím, ve kterém se mísí právo konkrétního státu, právo mezinárodní a právo evropské unie s legislativou sportovních klubů, svazů a organizací. Je právem, které se stále vyvíjí a je proto nutné rozvíjet legislativu jednotlivých sportovních odvětvích. Sportovní právo je upraveno zákonem o podpoře sportu, v obecné rovině jej upravuje i trestní zákoník a nový občanský zákoník.

CO NABÍZÍME?

Komplexní právní služby v oblasti sportovního práva nabízí naše advokátní kancelář jak sportovcům, tak sportovním organizacím a klubům. Klienty zastupujeme při ochraně jejich práv ve sportovních organizacích, právní pomoc poskytujeme zejména  při nařčení z dopingu a obraně proti němu, právně zajišťujeme přestupy sportovců mezi jednotlivými kluby na vnitrostátní, ale i mezinárodní úrovni a přípravujeme smlouvy pro sportovce, ale i pro sportovní kluby. Nabízíme veškeré právní služby související se založením, vznikem, změnou, zrušením a zánikem sportovní organizace včetně zastupování během zápisu do veřejného rejstříku. Zabýváme se odpovědností za škodu vzniklou při sportovním úrazu amatérům i profesionálům. Smluvně zajišťujeme sponzoring  a marketing, pracovní smlouvy hráčů popřípadě jiné se sportem související vztahy. Námi poskytované služby zahrnují zastupování před soudy, rozhodčími soudy a národními a mezinárodními komisemi.

DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ

Disciplinární řízení je proces, ve kterém se projednávají disciplinární provinění a rozhoduje se v něm o případném udělení sankce. K disciplinárnímu řízení jsou oprávněny disciplinární komise, které řízení zahajují buď z cizího, nebo vlastního podnětu v případě, že dospějí k názoru, že k tomu existují opodstatněné důvody. Podkladem pro zahájení disciplinárního řízení mohou být např. televizní záběry, zápisy z utkání, podněty klubů či hráčů, nebo také výsledky antidopingových kontrol. V určitých případech je vymezena doba, po kterou lze zahajovací úkon učinit, jakmile tato doba uplyne, nelze některá provinění projednávat. O druhu a výši trestu rozhoduje komise po zjištění všech skutečností a materiálů rozhodnutím, které má písemnou podobu. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, o kterém rozhoduje odvolací orgán dle stanov jednotlivých sportovních svazů. Naše advokátní kancelář poskytuje zastupování v rámci disciplinárního řízení.

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZA SPORTOVNÍ ÚRAZY

Při posuzování právní odpovědnosti za sportovní úrazy by měla být zohledňována povaha sportu, jakožto do jisté míry rizikové činnosti, ve které jsou jak škůdce tak poškození srozumění s rizikem, které sportovní činnost obnáší a toto riziko dobrovolně podstupují. Toto riziko je dáno zejména vznikem úrazů a jiných zranění a tělesných poškození, které sport doprovází. Pro sport je charakteristická jeho dobrovolnost. V rozhodovací praxi českých soudů převládá názor, ve kterém se posuzuje porušení sportovních pravidel jako porušení právní povinnosti, jehož důsledkem je vznik odpovědnosti za způsobený úraz. Naše advokátní kancelář proto radí sportovcům, zejména pak těm, při jejichž sportovní disciplíně dochází k častému kontaktu s protihráčem, aby svůj případný vznik odpovědnosti pojistili. V dnešní době je tato možnost pojištění již v nabídce skoro každé pojišťovny. Předejdete tak zbytečným a mnohdy velmi nákladným soudním sporům. V rámci námi poskytovaných služeb se na nás můžete obrátit i v této otázce a my Vám pomůžeme řešit odpovědnost za škodu při úrazech, které vznikly v souvislosti se sportem.

Kontaktujte nás

*