fbpx

Rodinné právo

RODINNÉ PRÁVO A JEHO PRÁVNÍ ÚPRAVA

Rodinné právo a jeho problematika jsou témata velmi citlivá a vyžadují tak osobní a diskrétní přístup advokáta, který vztahy v rámci rodiny ještě více neohrozí a zároveň poskytne klientovi jistotu, že se svých práv, na které má nárok ze zákona, úspěšně domůže.

Rodinné právo je právním odvětvím, upravujícím majetkové a osobní vztahy mezi členy rodiny. Pramenem úpravy je nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Základní rodinněprávní instituty najdeme zakotveny právně v tomto zákoníku. Ve sféře rodinného práva se zabýváme právním poradenstvím a zastupováním účastníků v řízení u soudu ve všech jeho klíčových oblastech.

 

Co o nás říkají klienti

RODINNÝ PRÁVNÍK A JEHO ÚLOHA V RODINNÉM PRÁVU

Rodinný právník je to, co většina z nás v dnešní době hledá. Mnoho lidí se dostane do životní situace, která je tíží a kdy jsou nuceni vyhledat odbornou právní pomoc v rámci rodinných či partnerských vztahů. Dostali jste se právě do takové situace? Obraťte se na nás a my Vám pomůžeme s jejím řešením. Jsme skupina advokátů s praxí, kteří se zabývají rodinným právem. Můžete se spolehnout, že Vám poskytneme komplexní právní poradenství v této oblasti.

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ A PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY

Poskytujeme právní poradenství a tvorbu předmanželských smluv, smluv, kterými lze společné jmění manželů modifikovat tj. zúžit či rozšířit, nebo smluv o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu, spolu s právním zastoupením u soudu.

ROZVOD

V případě, že žijete v nefunkčním manželství a rozvod zvažujete, je na místě obrátit se na odborníky v tomto oboru, kteří se budou snažit Vám tuto těžkou životní situaci co nejvíce ulehčit poskytnutím úplného rozvodového právního servisu, abyste mohli bez stresu vše zvládnout. Nabízíme právní poradenství a zastupování u soudu při rozvodovém řízení, nebo při zrušení registrovaného partnerství. Poradíme Vám, jaké kroky v danou chvíli podniknout, vypracujeme pro Vás návrhy k soudu, zejména tedy žaloby o rozvod manželství a jiné návrhy.

DĚTI

Pokud z manželství vzešly děti, které jsou v okamžiku rozvodu nezletilé, je zapotřebí mít vyřešenou péči o ně. V rámci našich služeb tak pro Vás zajistíme právní poradenství v řízení o svěření dítěte do péče jednoho rodiče, do péče střídavé, nebo spory o úpravě styku rodičem s dítětem.

VYŽIVOVACÍ POVINNOST

Pomůžeme Vám vyřešit spory týkající se vyživovací povinnosti a stanovení výše výživného na dítě nezletilé, ale i zletilé, nebo výživného mezi manželi, či manželi bývalými. Vypracujeme pro Vás příslušné dohody, žaloby a návrhy k soudu a budeme Vás u soudu v těchto řízeních zastupovat.

ŘÍZENÍ O URČENÍ, POPŘENÍ OTCOVSTVÍ

Poskytneme Vám právní servis také v soudním řízení, kde se jedná o určení či popření otcovství. Otázka určení otcovství je důležitá vzhledem ke vzniku vyživovací povinnosti, ke vzniku rodičovských práv a také v otázce dědění. O určení otcovství může projevit zájem matka dítěte, otec, který tím získá práva k výchově, ale i samotné dítě.

SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PÉČE, PORUČNICTVÍ A OPATROVNICTVÍ

Obrátit se na nás můžete i v otázkách týkajících se osvojení dítěte. Poskytneme Vám právní poradenství týkající se podmínek osvojení, tedy adopce, jeho postupu z hlediska právní problematiky a pomoc v průběhu adopčního procesu. Stejně tak jsme Vám k dispozici v otázkách týkajících se poručnictví a opatrovnictví.

USTANOVENÍ OPATROVNÍKA

Budeme Vás zastupovat a zajistíme Vám úplný právní servis také v soudním řízení, jehož předmětem bude ustanovení opatrovníka ať už nezletilému dítěti, či osobě která není z důvodu zbavení svéprávnosti sama schopna jednat a hájit tak své zájmy.

ZASTUPOVÁNÍ V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ

Ve všech těchto kauzách, které jsou ze sféry rodinného práva nejčastější, Vám poskytneme odbornou právní pomoc. S oblastí rodinného práva také úzce souvisí problematika práva dědického, ve kterém zastupujeme naše klienty v dědickém řízení u notáře.

Kontaktujte nás

*