fbpx

Nemovitostní právo

POMŮŽEME VÁM S PRÁVEM NEMOVITOSTI

Právo nemovitostí patří mezi specializace naší advokátní kanceláře. Nabízíme komplexní právní poradenství ve všech oblastech co se nemovitostí a bytového práva týkají jak tuzemským, tak zahraničním klientům. Zajišťujeme přípravu a revizi veškerých typů smluv potřebných při převodech nemovitostí, zejména smlouvy nájemní, darovací, kupní, směnné, zástavní a jiné. Zastupujeme klienty před úřadem katastrální, stavebním a ostatními správními úřady, nebo při jednání s protistranou o uzavření smlouvy rezervační, kupní a jiné. Poskytujeme komplexní právní servis ohledně všech druhů transakcí s nemovitostmi jako je prodej, koupě, nebo pronájem a k tomu připravíme veškerou smluvní dokumentaci pro financování nemovitostí.
Poskytujeme právní poradenství a přípravu zajišťovacích dokumentů zahrnujících hypotéky, úvěrové operace, zástavní smlouvy, věcná břemena, zajišťovací dohody na bankovních účtech, zástavy obchodních podílů, akcií, podniku, nebo jeho části a další zajišťující opatření.

PŘEDKUPNÍ PRÁVO K NEMOVITOSTI

Předkupní právo k nemovitosti je upraveno v novém občanském zákoníku a zajišťuje oprávněné osobě, že pokud dojde k prodeji nemovitosti, bude jí nemovitost nabídnuta ke koupi jako první. Je tedy vázáno na oprávněnou osobu a nepřechází na její dědice, ani ji nelze převést na osobu jinou. Předkupní právo může být sjednáno i na jiné případy zcizení, kterým je třeba darování a nabývá se vkladem do katastru nemovitostí. Předkupní právo lze sjednat jak samostatnou smlouvou, tak v rámci ujednání vedlejších při smlouvě kupní. Ujednání nemusí mít písemnou formu, ale v případě sporu a následného dokazování písemnou formu doporučujeme. Existuje také zákonné předkupní právo, vyplývající přímo ze zákona, jímž je například předkupní právo nájemce při prvním převodu nově vzniklé bytové jednotky.

DALŠÍ SLUŽBY NEMOVITOSTNÍHO PRÁVA

Zabýváme se také nájmem a podnájmem bytových a nebytových prostor, přípravou a revizí smluv s nájmem a podnájmem souvisejících, výpovědí z nájmu a podnájmu, vyklizením bytů a nebytových prostor a zastupováním klientů v souvislosti s těmito vztahy. Majitelům domů pomůžeme při řešení sporů s nájemníky a poskytneme právní služby související se správou domu.
Pomůžeme Vám také v případě komplikovaných prodejních transakcí, při zpětném pronájmu nemovitosti, s financováním projektu, zodpovíme otázky týkající se připojení nemovitostí na infrastrukturu. Zkontrolujeme Vám také smlouvy s realitní kanceláří, jelikož je zde reálné riziko, že mohou být chybně sepsány a vy jste tak mohli skončit bez peněz a bez nemovitosti.

PRODEJ NEMOVITOSTI SE ZÁSTAVNÍM PRÁVEM

Zástavní věřitel může nechat soudním rozhodnutím nechat prodat Vaši nemovitost. Věřitel se tak může domáhat svého nároku ze zástavy v případě, že dlužník svůj závazek řádně a včas nesplní jejím zpeněžením. Nejčastějším zástavním věřitelem je hypoteční banka poskytující úvěr na koupi nemovitosti. Naše advokátní kancelář Vám mimo jiné připraví např. zástavní smlouvu k nemovitostem a právně Vás zastoupíme v případě, že dojde z důvodu uspokojení věřitele k prodeji zástavy ať už veřejnou dražbou, nebo soudním prodejem.

VLASTNICKÉ PRÁVO K NEMOVITOSTEM

Vlastnické právo k nemovitostem na kupujícího přechází až zápisem vkladu do katastru nemovitostí. Katastrální úřad má ze zákona lhůtu třiceti dní na zápis vlastnického práva, ve kterých může např. shledat, že smlouva obsahuje formální nedostatky a vklad práva nepovolí. Kupující si tak nemůže být jistý, že na něj vlastnické právo k nemovitosti opravdu přejde. Než tedy peníze zdlouhavě vymáhat po prodávajícím soudní cestou, radíme využít úschovy peněz u advokáta. Při této úschově je kupní cena nemovitosti po podpisu kupní smlouvy složena kupujícím na účet advokáta do advokátní úschovy. Ve chvíli, co katastrální úřad povolí vklad práva a dojde k převodu vlastnického práva k nemovitosti na kupujícího, poukáže advokát peníze na účet prodávajícího a je zároveň uhrazena daň z převodu nemovitosti. Tuto daň uhradí tedy advokát přímo z úschovy z důvodu, kdyby převodce, který je poplatníkem daně tuto daň neuhradil a finanční úřad by ji poté vymáhal po nabyvateli, který je v pozici ručitele. Jak kupující tak prodávající mají tedy právní jistotu, že všechny smluvní podmínky, které si dohodly, budou splněny.

KOMU NABÍZÍME SLUŽBY?

Naše služby nabízíme jak fyzickým osobám, tak i právnickým. Poskytujeme právní služby společenství vlastníků jednotek i bytovým družstvům. V rámci poskytovaných služeb nabízíme zajištění due dilegence, tedy kontrolu právního stavu nemovitostí.

Kontaktujte nás

*