fbpx

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ

O co se jedná?

Práva cestujících v letecké dopravě byla po dlouhou dobu značně nejasná a chaotická. Cestující v případě potíží nevěděli jak se bránit a na koho se vůbec obrátit. Pokud se postižený pasažér chtěl domoci svých práv, skončila jeho snaha velmi často neúspěchem. Ačkoliv patří letecká doprava mezi nejmladší způsoby přepravy, většina z nás jejich služeb již využila a s nějakým problémem se tak na vlastní kůži setkala.

Nařízením (ES) č. 261/2004 byla stanovena společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě. Tímto nařízením se cestujícím přiznává tabulkové odškodnění v případě, že let byl opožděn o více jak tři hodiny, zrušen či byl pasažérovi odmítnut nástup na palubu s odůvodněním, že tam pro něj není přes jeho včasnou rezervaci místo.

MÁTE NÁROK NA ODŠKODNĚNÍ ZA ZPOŽDĚNÍ LETU

Letecké společnosti se však za určitých situací mohou zprostit povinnosti vyplatit odškodnění. Tyto situace se označují jako mimořádné okolnosti a jsou jimi například špatné počasí ohrožující let, stávka, poškození letadla důsledkem nárazu blesku, vysoký výskyt sopečného prachu a jiné. Jedná se zde o zásah tzv. vyšší moci a dopravce pak není povinen kompenzaci za neuskutečněný let cestujícím vyplatit. Častým jevem je však zneužívaní těchto mimořádných okolností ve prospěch dopravce při zamítnutí žádosti cestujícího o odškodnění. Doporučujeme tedy obrátit se na naší advokátní kancelář, která Vaše šance objektivně zhodnotí a nenechat se odradit zamítavou odpovědí dopravce.

NÁHRADA ZA ZPOŽDĚNÍ LETU

Náhrada za zpožděný let náleží cestujícímu v případě, že byl jeho let zpožděn o více jak tři hodiny. Tato finanční kompenzace se může v závislosti na délce letu pohybovat mezi 250 až 600 euro. Přepravce musí informovat cestující o důvodech, pro které byl let zpožděn, pokud zpoždění bude delší než dvě hodiny. Letecká společnost je v případě zpožděného letu povinna zajistit cestujícím v závislosti na délce plánovaného letu a délce zpoždění občerstvení, možnost si bezplatně dvakrát zatelefonovat či zvolit jiný druh spojení a ubytování pokud je nutný pobyt přes noc. Cestu je také možné zrušit aniž by cestujícímu hrozila nějaká sankce, pokud zpoždění přesahuje 5 hodin. Toto zpoždění se označuje jako zpoždění významné a dopravce je povinen vrátit cenu letenky. Zvolí-li cestující vrácení ceny letenky, přichází o nárok na bezplatnou péči poskytovanou dopravcem. Cestující má v případě významného zpoždění nárok na odškodnění i tehdy, rozhodne-li se let uskutečnit a cílové destinace dosáhne se zpožděním 3 a více hodin.

NÁHRADA ZA ZTRACENÉ ZAVAZADLO

Náhradu za ztracené odbavené zavazadlo lze od letecké společnosti požadovat až do výše 1220 eur. Pokud má zavazadlo cenu vyšší, je nutné při odbavení zažádat o vydání potvrzení o vyšší hodnotě a uhradit příslušný poplatek. Dopravce pak bude odpovědný za ztrátu zavazadla až do částky, která byla vystavena. Pokud ke ztrátě zavazadla dojde, je cestující povinen sepsat reklamaci pro leteckou společnost v co nejkratší době. Statistiky však ukazují, že ačkoliv je letecká doprava masovou záležitostí, jen asi zhruba 5 zavazadel, která byla odbavena ze 100 000 kusů se ztratí zcela. V průměru se tedy jedno ze 150-200 odbavených zavazadel zpozdí či ztratí. Je tedy na 99,5 % pravděpodobné, že se zavazadlo u příletu objeví, pokud se tak nestane, je zde 98 % šance, že se objeví později. Ztracené zavazadlo pro každého, kdo někam cestuje znamená jisté nepříjemnosti a může dokonce zkazit celou dovolenou. Cestující má nárok na okamžitou pomoc kterou je např. finanční příspěvek na koupi hygienických potřeb a posléze lze požadovat kompenzaci za prokazatelné ztráty do určitého částky, která je limitovaná. Při ztrátě zavazadla není možné požadovat odškodnění paušální částkou, ale cestující musí škodu vyčíslit a prokázat účtenkami ztracených věcí. Za nejlepší řešení tak v případě, že cestující převáží něco cenného považujeme zřídit si soukromé cestovní pojištění.

ZMEŠKANÝ LET

Zmeškaný let je nepříjemná situace, která se však může přihodit každému. Obecně platí, že pokud se cestující nedostaví k odletu, je letecká společnost oprávněna mu zrušit celou zpáteční letenku bez toho, aby měl nárok na proplacení škody, která mu vznikla. Dojde-li ke zmeškání letu, je třeba ihned kontaktovat leteckou společnost, která může rozhodnout, že cestujícího na místo přepraví na původní letenku. Je třeba brát na vědomí, že čím levnější letenka, tím přísnější jsou pravidla a je tedy možné, že cestující o zpáteční letenku přijde a bude si muset uhradit letenku novou, mnohem dražší než byla ta původní. Doporučujeme tedy, dávat si před odletem vždy velkou časovou rezervu, jelikož nelze předvídat, co se při cestě na letiště může přihodit. Existuje však situace, kdy je letecká společnost povinna poskytnout finanční kompenzaci i za zmeškaný let. Kompenzace za zmeškaný let od leteckých společností náleží cestujícím, kteří v důsledku zpožděných letů zmeškali na přestupech přípoj a do končené destinace tak přiletěli o více jak tři hodiny později, než původně měli.

Kontaktujte nás

*