fbpx

Narovnání a dohoda o narovnání dluhu

dohoda o narovnání

CO JE NAROVNÁNÍ?

Narovnání je jedním ze způsobů, kterým závazek zaniká. Strany jím odstraňují sporná či pochybná práva a povinnosti tak, že dojde k jejich zrušení a nahradí je právy a povinnostmi novými. Dosavadní závazek je tedy zrušen a nahrazen závazkem novým, vyplývajícím z narovnání. Účelem narovnání tak není zjistit, jak věci ve skutečnosti jsou, ale vyvarovat se sporům v budoucnu tím, že původní sporný závazek zanikne a nahradí jej závazek nový.

SMLOUVA O NAROVNÁNÍ

Dohoda o narovnání slouží pouze k úpravě práv a povinností, které jsou mezi smluvními stranami sporné či pochybné. Strany tak mohou zkusit najít smírné řešení a nemusí projít zdlouhavým soudním procesem. Dohodou o narovnání lze upravit i práva promlčená. Sporné mohou být jak otázky skutkové, tak otázky právní jako např. platnost výpovědi. Nesporná práva a povinnosti narovnat nelze. Dohoda o narovnání musí mít písemnou formu ve třech případech a to tehdy, byl-li původní závazek písemný, narovnává-li se závazek již promlčený nebo je zákonem písemná forma předepsána pro závazek nový, který má být dohodou o narovnání zřízen. Pro ostatní případy písemná forma nutná není, ale doporučujeme ji. Pokud se narovnání vztahuje k věcným právům zapisovaným do veřejného seznamu, pak účinky narovnání nastanou okamžikem zápisu do tohoto seznamu.

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI

Naše advokátní kancelář Vám připraví dohodu o narovnání, bude Vás zastupovat při jejím uzavírání a připraví Vám komplexní návrh řešení. Jsme toho názoru, že všechny spory se nemusí nutně řešit soudní cestou a lze je vyřešit i jinak a to dohodou stran sporu. Pokud však nedojde ke kýženému výsledku, budeme Vás zastupovat před soudy v soudním sporu a provedeme analýzu případného výsledku.

CO LZE A NELZE NAROVNAT

Narovnat lze zejména jednotlivé závazky, závazky vyplývající z určitého zavazovacího důvodu a nakonec všechny dosavadní závazky mezi účastníky. Narovnat nelze práva, která byla stranami výslovně vyloučená a taková, která strany nemohly mít zřejmě na mysli. Omyl způsobený ať už jednou nebo druhou smluvní stranou při uzavírání dohody o narovnání, o tom, v čem spatřují strany spor, nemá vliv na to, zda je dohoda o narovnání platná, pakliže nebyl omyl vyvolán lstí. Dohodou o narovnání tedy zaniká závazek sporný či pochybný a nahradí jej závazek nový, vymezený v dohodě. Je-li dohoda o narovnání uzavřena v dobré víře a ukáže-li se posléze, že některá ze stran pohledávku neměla, nemá toto zjištění vliv na platnost dohody o narovnání. Začíná také běžet nová promlčecí lhůta, jelikož nárok na plnění je novým závazkem pro jehož splnění začíná běžet nová promlčecí lhůta. Zajištění uzavřením dohody o narovnání rovněž nezaniká. Vztahuje se v rozsahu závazku původního i na práva, která vzniknou uzavřením dohody o narovnání. Členové statutárního orgánu právnické osoby mají povinnost před tím, než uzavřou dohodu o narovnání zvážit, zda je takové jednání v souladu s péčí řádného hospodáře. Měli by zejména zjistit ekonomickou kalkulaci výhodnosti narovnání, ve které budou počítat jak s variantou úspěchu tak prohry v případném soudním sporu u osoby, za kterou jednají.

DOHODA O NAROVNÁNÍ DLUHU

Vymáhání pohledávek je další ze služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří. Případem se budeme zabývat od jeho převzetí až k dovedení ke zdárnému konci, kterým je úhrada dlužné částky či jiné skončení věci. Snažíme se o to, abychom pro klienty dosáhli úhrady maximální možné částky. S dlužníky se obvykle telefonicky spojíme, zašleme jim výzvu k úhradě dlužné částky a posléze se s nimi snažíme dohodnout na způsobu úhrady či sepsání dohody o narovnání dluhu. Kolikrát pouhá skutečnost, že dlužníky kontaktuje advokátní kancelář je přiměje k úhradě a již není zapotřebí řešit věc soudní cestou.

NAROVNÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Narovnání v trestním řízení patří k jedné z cest k beztrestnosti. Je to způsob skončení trestního řízení, kdy dochází k zastavení trestního stíhání, ačkoliv se obvinění k trestnému činu přiznal. Je odklonem v trestním řízení a lze jej využít jen v řízení o přečinech. U narovnání je vyžadováno, aby s ním poškozený souhlasil. Je také povinností, aby obviněný státu složil peněžitou částku, která je poskytnuta jako pomoc obětem trestné činnosti. Obviněný posléze nebude mít za skutek, který spáchal záznam v rejstříku trestů.

Kontaktujte nás

*