fbpx

Medicínské právo

Medicínské právo je jednou z oblastí, ve které nabízíme kvalifikované právní služby. Budeme Vás zastupovat v soudních sporech, ve kterých se bude řešit náhrada škody na zdraví, zúčastníme se všech úkonů a jednání s pojišťovnami a budeme přítomní jednání s osobami za škodu odpovědnými.
Náhrada škody na zdraví je uplatňována nejvíce v níže popsaných oblastech:

  • Pracovní a služební úrazy
  • Nemoci související s povoláním
  • Pochybení zdravotnických zařízení a lékařů v souvislosti s poskytováním zdravotní péče
  • Úrazy studentů ve škole nebo při sportu
  • Úrazy vzniklé v běžném životě jako např: kousnutí a útoky zvířat, smrt či poškození zdraví blízké osoby při dopravní nehodě
  • Ublížení na zdraví při páchání trestné činnosti

NÁHRADA ŠKODY NA ZDRAVÍ

Při škodě na zdraví má poškozený nárok na bolestné, což je peněžitá kompenzace za bolest, která byla způsobena poškozením zdraví při úrazu, v souvislosti s odstraňováním následků tohoto úrazu, nebo s jeho léčením. Bolest se chápe jako tělesné nebo i duševní onemocnění, strádání, které bylo způsobené poškozenému. Při této škodě se nejčastěji uplatňují nároky na náhradu za ztrátu na výdělku, náhradu za ztrátu na důchodu, náhradu za ztížení společenského uplatnění, náhradu nákladů spojených s léčením a jiné.

ŠKODA NA ŽIVOTĚ

Škoda na životě je vždy velmi tragickou událostí. V případě, že k této události, jejímž následkem je ztráta lidského života dojde, je pro pozůstalé těžké řešit otázky týkající se nároků související s touto událostí. U škody na životě mají pozůstalí právo na jednorázové odškodnění, na náklady spojené s výživou pozůstalých, na náklady spojené s vypravením pohřbu, na věcnou škodu a na osobní bolestné. Naše advokátní kancelář za Vás v této složité životní situaci vyřídí veškeré záležitosti s pojišťovnami, soudy a jinými institucemi a pomůže s nároky, které je nutné uplatnit.

ZASTUPOVÁNÍ POŠKOZENÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

V trestním řízení zastupujeme poškozené, kterým bylo trestným činem ublíženo na zdraví. V těchto případech s poškozenými sepíšeme trestní oznámení, uplatníme náhradu škody v trestním řízení, zastoupíme poškozené u soudu a jsme přítomni vyšetřování, ve kterém se objasňují skutečnosti podstatné, aby práva poškozeného mohla být uplatněna.

ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ

Ztížení společenského uplatnění vzniká poškozenému v případě dočasných, či trvalých následků úrazu. Poškozený má v těchto případech nárok na odškodnění za ztížení společenského uplatnění. V praxi se odškodnění důsledků úrazu zajišťuje zhruba rok od doby, kdy k úrazu došlo. Týká se to především nemožnosti, nebo omezení účasti na společenském životě, při výkonu povolání, nebo také invalidity. Výše odškodného se určuje na základě lékařských zpráv a posuzuje se podle zásahu do způsobu života před úrazem. Soud při určování jeho výše přihlíží k individuálnímu případu, doporučujeme proto obrátit se na zkušeného advokáta, který Vám doporučí kroky, kterými bude úspěšně dosaženo nejvyššího odškodnění.

PROFESNÍ POCHYBENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A LÉKAŘŮ

Vznikla – li Vám škoda na zdraví v souvislosti s pochybením lékaře, tedy s nesprávným, neodborným či nedbalým lékařským postupem, jste oprávněni požadovat plnou náhradu této škody na zdraví. Jedná se o problematiku velmi složitou, jelikož zdravotnická zařízení a lékaři svoji vinu striktně odmítají. Dokazování u soudu probíhá formou znaleckých posudků odborníků v lékařských oborech, kterými je posuzováno pochybení, či nepochybení lékaře a advokát musí být schopen posoudit kvalitu těchto posudků. Je proto důležité oslovit advokáta znalého této oblasti, který věc posoudí a zhodnotí, zda je vhodná k soudnímu vymáhání.

PORADENSTVÍ V OBLASTI ZNALECKÉ ČINNOSTI

Lékařský posudek je nutností k uplatnění nároku na snížení společenského uplatnění a bolestné. Tento posudek by Vám měl vydat Váš ošetřující lékař, nebo zdravotnické zařízení, jehož lékař posudek zpracoval a vydal. V případě, že ošetřující lékař s výmluvou, že posudek vydat neumí, jej nevydá, Vám naše advokátní kancelář nalezne znalce z oboru zdravotnictví, který pro Vás znalecký posudek zpracuje.

PRÁVO NA OCHRANU OSOBNOSTI

Bylo nějakým způsobem zasaženo do Vašich osobních práv, kterými jsou např. právo na život, zdraví, svobodu, důstojnost, rodinu a jiné? V tom případě Vás budeme zastupovat v případném soudním řízení, vypracujeme pro Vás žalobu na ochranu osobnosti a budeme vyžadovat omluvu, dále také upuštění od neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti, nebo peněžitou satisfakci.

POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB PRO PROVOZOVATELE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Provozovatelům zdravotnických zařízení, kterými jsou lékaři, soukromé lékařské praxe, nemocnice, polikliniky, nabízíme komplexní právní služby ve sporech, které jsou proti nim vedeny tak, aby byli sporem co nejméně zasaženi. Jde zde hlavně o spory se zdravotními pojišťovnami o úhradách za poskytnutou zdravotní péči, o náhradu škody na zdraví, řešíme i stížnosti pacientů na zdravotní péči, která jim byla poskytnuta.

Kontaktujte nás

*