fbpx

Mediace – mimosoudní řešení sporů

mediace řešení sporů

CO JE MEDIACE

Chcete-li ušetřit peníze a čas obraťte se na naší advokátní kancelář, která Vám zprostředkuje výběr odborného a pro Vás vhodného mediátora. Naše advokátní kancelář poskytuje také zastoupení osob zúčastněných na mediaci. Provedeme Vás celým mediačním řízením a probereme s Vámi zda navrhované řešení sporu je pro Vás vhodné, popřípadě navrhneme jeho změny. Navrhneme Vám také konečné znění mediační dohody tak, aby byla závazná a vykonatelná pro obě strany. Většina případů řešených v mediaci končí dosažením dohody stran, není tedy vždy nutné se soudit.

MEDIACE A JEJÍ CÍLE…

Mediace je alternativní a ekonomicky efektivní způsob mimosoudního řešení sporů pomocí nestranné a nazávislé třetí osoby – mediátora. Mediátor vede strany sporu k tomu, aby samy nalezly takové řešení problému, které jim bude nejvíce vyhovovat a bude pro ně i s ohledem na budoucí vztahy nejvýhodnější. Zatímco soudní a rozhodčí řízení řeší spory autoritativně a formálně je mediace velmi neformální proces, který končí dohodou stran o tom, jakým způsobem budou řešit své konflikty. Cílem mediace je spor vyřešit, nikoliv najít viníka. Mediace je vhodná k řešení sporů rodinných, pracovních, obchodních, sousedských, spotřebitelských a občanskoprávních. Mediace se hodí zejména tam, kde stranám záleží na tom, aby své vztahy urovnaly a posléze spolu mohly pokračovat třeba ve vzájemné spolupráci či soužití. Pravidla mediace jsou zakotvena v zákoně č. 202/2012 Sb., o mediaci, který nabyl účinnosti dne 1. září 2012. Soud může v rámci občanského soudního řízení účastníky poučit o možnosti mediace nebo jim nařídit se s mediátorem setkat, pokud takový postup shledá vhodným a účelným. Hlavním cílem mediátora je vyřešení sporu v co nejkratším termínu tak, aby to pro strany bylo co nejméně finančně nákladné a aby byly strany sporu s výsledkem spokojeny. Mediace je dobrovolná, strany nelze k tomu, aby řešily své spory pomocí mediace nutit. Podstatnou složkou je zde jejich svobodná vůle vyřešit věc smírem. Mediaci je možné kdykoliv v jejím průběhu jednostranně ukončit, nebo od ní odstoupit. Stejně tak mediace neomezuje právo stran na uplatnění svého nároku u soudu. Po dobu co je mediace zahájena a probíhá nedochází k běhu promlčecí ani prekluzivní lhůty. Mediátora si pro řešení svého sporu určí sami účastníci nebo jej ze seznamu zapsaných mediátorů vybere soud. Dobrovolnost procesu není narušena ani tehdy, pokud setkání s mediátorem nařídí účastníkům řízení soud. V případě nařízeného setkání účastníků s mediátorem, soud řízení přeruší. Strany si posléze sami zvolí, zda chtějí v mediačním procesu pokračovat s tím, že jej chtějí vyřešit mimosoudní cestou.

MEDIÁTOR

Mediátor má v mediačním procesu velmi specifické postavení, není to ani soudce ani rozhodce. Mediátor podporuje vzájemnou komunikaci stran a snaží se o dosažení smírného řešení sporu mezi znesvářenými stranami. Nerozhoduje na čí straně právo je, ani neprovádí dlouhé dokazování, je to nestranná a nezávislá osoba. Pokud o jeho nestrannosti existují jakékoliv pochybnosti, je mediátor povinen mediaci odmítnou a pokud byla již zahájena ji ukončit. Mediátor je vázán mlčenlivostí o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s výkonem mediace dozvěděl a této povinnosti jej mohou zprostit pouze strany sporu. Nesmí, až na výjimky, ve sporech, kterých se účastní jako mediátor, poskytovat jiným osobám jakékoliv informace či podávat svědecké výpovědi. Mediátor také nesmí stranám nutit svůj názor na to, jak by podle něj měly konflikt vyřešit. Mediátor může navrhnout možné řešení a záleží na stranách, zda se tímto řešením budou inspirovat nebo nikoliv. Mediace je zahájena uzavřením dohody o provedení mediace. V rámci osobního setkání se stranami sporu mediátor vysvětlí proces mediace a dohodnou se podmínky, za kterých bude mediace probíhat. Mediace probíhá většinou formou 3-4 hodinových sezení, jejichž harmonogram si určují strany. Očekávaným výsledkem mediace je mediační dohoda, kterou strany uzavřou a mediátor potvrdí. Mediátor za obsah mediační dohody neodpovídá, za ten odpovídají strany sporu, pouze potvrzuje, že k uzavření dohody došlo v rámci procesu mediace. Pro to, aby dohoda byla vykonatelná ji lze předložit soudu ke schválení, nebo může být sepsána formou notářského zápisu. Mediaci lze ukončit také písemným prohlášením o jejím ukončení, nebo uplynutím dohodnutého času. Mediátor obdrží za provedenou mediaci sjednanou výši odměny a náhradu sjednaných hotových výdajů.

RODINNÁ MEDIACE

Rodinná mediace mimosoudně řeší napjaté vztahy mezi rodinnými příslušníky s cílem tyto spory, ať již hrozící či existující odstranit. Rodinná mediace má sloužit k celkovému zlepšení rodinných vztahů a klimatu v rodině. Mediace může být zahájena v jakékoliv fázi sporu a umožňuje stranám, aby projednaly spor v soukromí, aniž by zasahoval soud a ostatní orgány moci veřejné. Rodinná mediace slouží zejména k urovnání konfliktů mezi členy rodiny v krátkém časovém úseku.

Kontaktujte nás

*