fbpx

Dědické právo

POMŮŽEME VÁM S VYPOŘÁDÁNÍM DĚDICTVÍ

K vypořádání dědictví dojde v případě, když spolu nejsou dědicové schopni uzavřít dohodu o vypořádání dědictví a je tedy nutné vydat usnesení, kterým dojde k rozdělení dědictví mezi dědice podle zákona dle jednotlivých dědických skupin a podílů. Pokud mezi dědici nedojde k rozporům, uzavírá se dědická dohoda, neboli dohoda o vypořádání dědictví. Dědická dohoda je ujednání, kterým určují dědici, na jakého z dědiců jednotlivá práva, nebo závazky z pozůstalosti přejdou. Dědická dohoda se uzavírá u notáře v rámci dědického řízení. Notář má v řízení o dědictví funkci soudního komisaře. V dědické dohodě musí být přesně specifikováno jaké majetkové hodnoty dědicové nabývají a určena jejich výše. Poskytneme Vám právní pomoc při projednávání a sepisování dědických dohod a dědických smluv. Budeme Vás zastupovat již při sepisování protokolu o předběžném šetření a to na základě plné moci, pomůžeme Vám opatřit znalecký posudek u znalce, nebo realitní kanceláře.

DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

Dědické právo je souhrnem právních předpisů, upravujících přechod majetkových poměrů osoby zemřelé na osoby jiné. Dědickým titulem je buď závěť, smlouva, zákon nebo kombinace všech tří možností. Je právem dědice dědictví po smrti zůstavitele odmítnout. Během dědického řízení velice často dochází k rodinným rozepřím mezi jednotlivými účastníky tohoto řízení. Doporučujeme Vám proto, svěřit se zkušenému advokátovi, který s Vámi Vaše nároky probere a pomůže Vám je získat.

ZASTUPOVÁNÍ V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ

Dědické řízení se zahajuje vyrozuměním matričního úřadu o tom, že zůstavitel zemřel. Příslušný obvodní soud, v jehož obvodu měl zemřelý poslední trvalé bydliště určí notáře, který bude pozůstalost projednávat. Prvním krokem notáře je nahlédnutí do centrální evidence závětí a dědických dohod, zda zůstavitel závěť, nebo dědickou dohodu v této evidenci uschoval a také zjistí jaký nemovitý majetek, pokud nějaký zůstavitel zanechal. Poté notář předvolá vypravitele pohřbu, aby sepsal protokol o předběžném šetření, kde zjistí okruh dědiců, stav majetku i závazků. Dále notář zjistí zda zůstavitel nezanechal holografní, tedy ručně psanou závěť a další majetek. Za situace, že dědicové nejsou schopni se o rozdělení majetku sami rozhodnout, rozděluje se dědictví podle dědických podílů.

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ – DĚDICTVÍ

Do společného jmění manželů nepatří majetek, který dědictvím získal jeden z manželů, i přestože se tak stalo za trvání manželství. Tento majetek patří do výlučného vlastnictví toho, kdo jej dědictvím získal. Poté co nabyl účinnosti nový občanský zákoníku 1.ledna 2014 došlo na změny i v oblasti práva dědického. Jednou ze změn je možnost něco zdědit s manželem dohromady. Musí zde však existovat výslovný projev vůle zůstavitele, že dědictví připadá oběma manželům do jejich společného jmění. Klientům v rámci služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří nabízíme zastoupení v dědickém řízení u notáře.

CO ZAHRNUJE ZASTUPOVÁNÍ V DĚDICKÉM ŘÍZENÍ?

Naše advokátní kancelář poskytuje zastupování dědiců a věřitelů v dědickém řízení před notářem, zastupování dědiců ve sporném i nesporném dědickém řízení. Budeme Vás zastupovat také v případě sporů o dědictví mezi dědici povolanými k dědění ze závěti, ze zákona a z dědických smluv a navrhovat jak by se daly tyto dědické spory řešit. Zastoupíme Vás také ve sporech řešících neplatnost závěti a listiny o vydědení. Dále se zabýváme se přípravou a sepsáním dědických dohod, které posléze schvaluje notář jakožto soudní komisař. Sepíšeme pro Vás závěti, listiny o vydědění a dědické smlouvy a poskytujeme ochranu oprávněným dědicům. Může nastat situace, že jiný dědic zastoupený advokátem se neoprávněně na Váš úkor obohatí, protože Vy se nebudete umět bránit. Neváhejte nás proto kontaktovat a my Vám pomůžeme nároky, na které máte ze zákona právo získat.

Kontaktujte nás

*