fbpx

Advokátní úschova peněz

CO JE ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA PENĚZ?

Advokátní úschova peněz patří k jednomu z typů úschov. Je vhodná zejména pro klienty, kteří chtějí ochránit své peníze, nebo pro klienty, kteří potřebují zajistit, aby druhá strana splnila to, co si předem domluvili ve smlouvě a eliminovali tak případná rizika. Úschova je upravena v zákoně o advokacii a podrobněji ve stavovských předpisech.

CO NABÍZÍME?

Naše advokátní kancelář Vám poskytne komplexní služby, tedy že vše potřebné můžete vyřídit na jednom místě. Připravíme Vám veškeré podklady, sepíšeme návrh smlouvy se kterým seznámíme jak Vás, tak druhou smluvní stranu. Smlouvu u nás můžete rovnou uzavřít, tedy podepsat a my vaše podpisy ověříme. Garantujeme Vám mlčenlivost, odpovědnost a detailní zpracování písemné smlouvy o úschově. Smlouvu lze uzavřít i distančně, takže celý proces úschovy je méně formální. Cenu za úschovu si můžeme stanovit sami, nemusí být určena poměrem ke kupní ceně, což pro Vás může být v mnoha ohledech velmi výhodné. Advokátní úschovy jsou tak finančně mnohem méně nákladné oproti úschovám notářským, kde notář je při určení ceny vázán notářským tarifem.

ÚSCHOVA PENĚZ U ADVOKÁTA

Úschova peněz u advokáta je mezi klienti často využívaný způsob ochrany, jelikož složením peněz do advokátní úschovy se eliminují rizika s převodem spojená a oběma stranám je zajištěna potřebná míra jistoty. Úschova peněz u advokáta se nejčastěji využívá v případě převodu nemovitostí. V rámci vkladového řízení u katastrálního úřadu běží až třiceti dní lhůta od doby podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí do doby, než dojde k zápisu kupujícího jako vlastníka převáděné nemovitosti. Během této doby však k převodu vůbec nemusí dojít pro formální vady návrhu, nebo z jiného důvodu. Prodávající úschovou získá jistotu, že mu bude uhrazena kupní cena za převáděnou nemovitost a kupujícímu zase zajišťuje, že předání jeho peněz prodávajícímu nenastane před zápisem jeho vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující složí finanční prostředky na speciální účet advokáta a ten je vyplatí druhé straně poté, co dojde ke splnění podmínek, které si strany smlouvy ujednaly. Do té doby s penězi nemůže žádná ze zúčastněných stran disponovat. V případě, že ke splnění podmínek nedojde, vrací advokát finanční prostředky na účet tomu, kdo je na něj vložil. Finanční prostředky jsou advokátem ukládány na zvláštní bankovní účet vedený u renomované banky, z jehož označení je jasné, že se nejedná o prostředky advokáta. Vedení tohoto účtu může být úročeno. Pokud tomu tak je, pak není advokát oprávněn si úroky ponechat a je jeho povinností odevzdat je jedné ze stran, která na ně má dle smlouvy nárok.

K ČEMU POSLOUŽÍ ÚSCHOVA PENĚZ

Advokátní úschova může sloužit také k zajištění úhrady daně z převáděné nemovitosti finančnímu úřadu, kdy plátcem této daně je ze zákona prodávající, ale kupující zde vystupuje jako ručitel. Advokát může do úschovy převzít hotovost až do výše 350 000 korun, která však musí být převedena na zvláštní účet, vedený na jméno advokáta do pěti pracovních dnů. Není tedy možné, aby měl úschovu ve své kanceláři, nebo na svém osobním účtu. Advokátní úschova se využívá také v případě pravidelných plateb v době, kdy je klient nepřítomen. Těmito platbami jsou například splátky výživného, nebo platby za nájem bytů, nebo nebytových prostor. Advokátní úschova se zakládá písemnou smlouvou, ze které vyplývají práva a povinnosti jednotlivých smluvních stran. Týká se zejména povinnosti advokáta, jakožto uschovatele nakládat se svěřenými finančními prostředky. Na advokátní úschovu dohlíží Česká advokátní komora. Advokáti mají povinnost registrovat každou úschovu v elektronické knize úschov, která je vedená komorou a jakékoliv nedodržení předpisů je přísně potrestáno. Advokát je také ze zákon pojištěn proti profesní chybě.

Kontaktujte nás

*