fbpx

GDPR

Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů advokátem

Tyto informace slouží jako informace pro klienta o zásadách zpracování jeho osobních údajů advokátem, a to v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 26. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR).

Ochrana osobních údajů našich klientů či potenciálních klientů je pro nás prioritou, proto se budeme při poskytování našich právních služeb řídit těmito zásadami. Tyto zásady vysvětlují
zejména jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem dochází ke zpracování osobních údajů, právní základ jejich zpracování, komu jsou osobní údaje předávány, po jakou dobu je
budeme uchovávat a jaká máte práva ve vztahu k vašim osobním údajům. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich údajů se na nás neváhejte obrátit.

Správce osobních údajů

Správci osobních údajů jsou Mgr. Štěpán Ciprýn, advokát, ev č. ČAK: 16247 a JUDr. Pavel Kiršner, advokát, ev č. ČAK: 14452, oba se sídlem Praha 2, Rumunská 1720/12, PSČ 120 00 (oba společně a též každý jednotlivě jako „Správce“), kteří vykonávají advokátní praxi jako samostatní advokáti podle § 13 zákona o advokacii s uzavřenou smlouvou o trvalé substituční spolupráci.

Zpracovávané osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. V rámci činnosti Správce dochází ke zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro poskytování dohodnutých právních služeb. V závislosti na konkrétním případu může docházet ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

– identifikační údaje (jméno, příjmení, akademický titul, datum narození nebo rodné číslo),
– kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, kontaktní nebo fakturační adresa),
– údaje o finanční situaci, bankovní účty, údaje o probíhajících / ukončených / hrozících soudních / exekučních / správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech
– údaje z dokumentů předložených klientem,
– informace o poskytnutých službách,
– a další osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy s klientem.

Právní základ pro zpracování a účel zpracování

Klienti

Právním základem pro zpracování osobních údajů Klienta je dohoda o poskytování právních služeb (dále jen „Dohoda“), poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „Klient“), která vyplývá z výše zmíněné dohody. Účelem zpracování je poskytování právních služeb a plnění dalších povinností vyplývající z Dohody uzavřené s Klientem.

Potencionální Klienti

Právním základem pro zpracování osobních údajů potencionálních klientů je náš oprávněný zájem. Účelem zpracování osobních údajů je odpovídání na dotazy a poptávky potencionálních klientů a jednání o uzavření dohody o poskytování právních služeb.

Příjemci osobních údajů
• Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
• Poskytovatelé údržby informačního systému
• Další příjemci dle potřeb a pokynů Klienta

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje Klientů budou zpracovávány po dobu platnosti Dohody a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Osobní údaje potencionálních klientů jsou zpracovávány do doby uzavření dohody o poskytování právních služeb nebo do skončení jednání.

Práva subjektů

Jakožto Klient nebo potencionální klient máte ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt má právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a
jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Správce– zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt o to požádá.

Subjekt má právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu možnost získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému
správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu jsou zpracovávány z důvodu plnění Dohody uzavřené s Klientem nebo na základě oprávněných zájmů Správce, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. V případě, že bude subjekt jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné Správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

 

V Praze dne 1.5.2018